Verksamhetsbidrag

Idrottsverksamhet
Verksamhetsbidrag kan beviljas registrerade idrottsföreningar med Korsholm som hemort. Föreningens huvudsakliga uppgift ska enligt stadgarna vara idrottsverksamhet.
Bidrag för idrottsverksamhet kan uppgå till högst 30 % av den sökandes godkända verksamhetsutgifter.

Barn- och ungdomsverksamhet
Verksamhetsbidrag kan beviljas registrerade föreningar med Korsholm som hemort.

Kulturverksamhet
Verksamhetsbidrag kan beviljas registrerade kulturföreningar som medverkar till att ett mångsidigt och varierat kulturutbud kommer kommunens invånare till del. Föreningen ska ha Korsholm som hemort.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen fördelningsgrunderna för idrottsverksamhet, kulturverksamhet, samt för barn- och ungdomsverksamheten. 4H-föreningar och Femte ungdomsringen beviljas verksamhetsbidrag i form av ledarbidrag. Bidrag för simskoleverksamhet beräknas enligt antal deltagare. Bidrag för fria musikskolorna utbetalas en gång per år och beräknas enligt antal deltagare.
Avsikten med bidrag för kulturverksamhet är att göra utbudet av kulturtjänster både större och mångsidigare för kommunens invånare. När nämnden beviljar verksamhetsbidrag undviker man att splittra anslaget på väldigt små summor som inte nämnvärt gagnar verksamheten. Vid fördelningen av kulturverksamhetsbidrag beaktas den sökandes eventuella subventionerad användning av kommunens lokaler såsom t.ex. skolutrymmen.
Verksamhetsbidrag beviljas utifrån föregående års verksamhet. Om verksamhetsperioden inte följer kalenderåret så beaktas den senast avslutade verksamhetsperioden (enligt § 4 i bokföringslagen är en räkenskapsperiod 12 månader).

Speciella villkor
Vid beviljande av bidrag beaktas följande faktorer:
1. verksamhetens omfattning och art
2. föreningens behov av bidrag (sökandens ekonomiska ställning)
3. den understödda verksamheten ska vara regelbunden samt riktad till barn och ungdomar (gäller för föreningar som söker bidrag för barn- och ungdomsverksamhet)

Blanketterna hittar du här!
Ansökan görs på:
• blankett A (alla sökande)
Bilageblanketter:
• blankett B för idrottsföreningar
• blankett D för föreningar som ordnar simskolor
• blankett E för föreningar som ordnar barn- och ungdomsverksamhet
• blankett H för kulturella föreningar och sammanslutningar
• blankett L för fria musikskolor

Ansökningstid: 15.3. kl. 16.00 varje år.

Bilagor
Till ansökan bifogas:
- verksamhetsberättelse, bokslut (resultat- och balansräkning) och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår
- verksamhetsplan och budget för den period för vilken man ansöker om bidrag
- föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag)

Nygrundad förening i Korsholm
En nygrundad förening kan efter kultur- och fritidsnämndens prövning under föreningens första verksamhetsår beviljas ett startbidrag, om högst 200 euro.

Ändamål för vilka bidrag inte beviljas
Bidrag beviljas inte:
- åt lokala föreningar som stöds av andra kommunala organ
- åt föreningar registrerade i andra kommuner än Korsholm
- för busstransporter, skolresor, lägerskolor eller skolelever när de representerar skolan
- sektioner och arbetsgrupper till registrerade föreningar (undantag kulturverksamhet)
- hem och skolaföreningar eller motsvarande som ordnar verksamhet för skolans elever
- för politisk verksamhet
- barn- och ungdomsverksamhet arrangerad av skola, läroanstalt eller annan inrättning
- för investeringar (exempelvis anskaffning av anläggningstillgångar, fastigheter eller aktier, anskaffning av maskiner, anläggningar och utrustningar vilkas användningstid överskrider 5 år)
- företagsverksamhet
- privatpersoner

Ansökningstid: 15.3. kl. 16.00 varje år