Projektbidrag kulturverksamhet

Projektbidrag kan sökas för nya projekt* som fyller kraven på ett projekt. Föreningar, sammanslutningar och arbetsgrupper kan ansöka om projektbidrag. Till ansökan bifogas projektplan, budget och finansieringsplan för projektet. Ansökan görs på blankett K.

Blanketter hittar du här!

Vid beredningen av projektbidrag beaktas följande:
- Projektet ska tillämpa kulturella uttryck och former
- Projektet ska verka i allmännyttans intresse och gärna påverka en större grupp människor
- Projektet ska vara offentligt
- Projekt som skapar intresse för och lyfter fram kulturarv i kommunen
- Projekt som genom kreativa och konstnärliga uttryckssätt marknadsför kommunen utåt

Projektbidrag beviljas inte för:
- investeringar och anskaffning av fast eller lös egendom
- evenemang och annan verksamhet som hänför sig till sökandens ordinarie verksamhet
- evenemang som har ett religiöst eller partipolitiskt syfte
- projekt som avser bok-, film- och musikproduktion för personlig vinning
projekt där kostnaderna består av ersättning för eget arbete (lönekostnader) till den grupp/förening som står bakom ansökan

Redovisning och utbetalning av bidrag
Bidraget ska användas under det pågående kalenderåret då bidraget beviljats. Redovisning över användningen av bidraget inlämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 15 december.  De kvitton som bifogas till redovisningen kan vara datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens arkiveringskod syns eller en kopia av kontoutdraget.

I de redovisade kostnaderna för projektet ska även en egen eller en privat (t.ex. fond eller stiftelse) finansieringsandel ingå. Om redovisningen inte lämnas in inom utsatt tid kan utbetalningen av understödet återkrävas.

Ändringar i ändamålet
Kultur- och fritidsnämnden kan på understödstagarens ansökan och av särskilda skäl ändra ändamålet med och villkoren för understöd. Om det efter det att understödet har beviljats sker väsentliga förändringar i projektets art, omfattning och kostnader, kan nämnden på understödstagarens ansökan ändra sitt beslut om understöd. En ansökan som gäller ovan nämnda ändringar ska göras så fort som möjligt så att ett nytt beslut kan göras innan understödet används.

Ansökningstid: 15.3. kl. 16.00 varje år

*) Med projekt strävar man att nå ett mål. Projektet planeras, genomförs och avslutas under en viss tid. Projekt hör inte till en ordinarie verksamhet inom en förening.