Bidrag för föreningshus

Bidrag för föreningshus kan beviljas för utgifter för av ungdoms- eller hembygdsförening ägd fastighet. Godkända utgifter för fastigheten är värme, el, vatten, försäkringskostnader och underhållskostnader. För vatten och avlopp samt underhållskostnader godkänns kostnader på högst 500 euro/post. Bidraget är behovsprövat och beviljas på basen av föregående års användning och verksamhet. Vid beviljandet av bidrag beaktas i vilken utsträckning och vilken tidpunkt på året fastigheten används. Därtill läggs speciell vikt vid i hur stor utsträckning fastigheten används för ledd* barn- och ungdomsverksamhet (användningstimmar). 

Bidraget kan bestå av tre delar.

 1. Alla som är berättigad till bidrag beviljas samma procentandel an godkända driftkostnader (på basen av föregående års driftkostnader)
 2. En årligen fastställd procentandel av föregående års inkomster för fastigheten. Som inkomster för fastigheten räknas hyra.
 3. Användningstimma beaktas. Till användningstimmar räknas föreningens egen ungdomsverksamhet, som sker i fastighetens utrymme, är ledd verksamhet och där minst 2/3 av deltagarna är under 18 år. På basen av användningstimmarna fastställs årligen värdet för en användningstimme.

Ansökan görs på blankett A och C. Ansökningstid: 15.3 kl. 16.00 varje år.

Blanketter hittar du här!

Till ansökan bifogas en detaljerad utredning om fastighets användning (användarhäfte).

 • Verksamheten i huset bör vara tillgänglig för byns och kommunens invånare.
 • Föreningen måste äga fastigheten.
 • Museibyggnader, församlingars fastigheter och idrottsföreningars fastigheter beviljas inte bidrag för föreningshus.
 • Bidraget för föreningshus är inte avsett för grundförbättring och renovering av fastigheterna.
 • Bidrag beviljas inte om föreningens huvudsakliga verksamhet är uthyrning av fastigheten.

Bilagor
Till ansökan ska bifogas:

 • verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från föregående år
 • verksamhetsplan och budget för den period för vilken man ansöker om bidrag
 • användarhäftet >>>
 • föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidraget)
*) ledd barn- och ungdomsverksamhet= en ledare som närvarar under hela aktiviteten