Kartbidrag

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag för nyproduktion av orienteringskartor för föreningar med orienteringsverksamhet. Kartbidragen kan sökas då kartan är färdig gjord.

Bidraget utbetalas mot redovisning över faktiska kostnader för hela projektet (utgifter och eventuella inkomster) samt kopior på kvitton. De kvitton som bifogas till redovisningen kan vara datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens arkiveringskod syns eller en kopia av kontoutdraget.

Redovisning av beviljat bidrag görs enligt kultur- och fritidsnämndens beslut vid beviljande av bidrag. Bidragets storlek av förverkligade kostnader är max 50 %.