Bidrag

Föreningar som ordnar idrotts-, barn-, ungdoms-, simskole- och kulturverksamhet kan ansöka om verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten bör framgå i föreningens stadgar eller i verksamhetsplanen. Bidrag kan sökas av förening som är registrerad med Korsholm som hemort, undantag är kulturbidrag som även kan sökas av arbetsgrupper och privatpersoner. Nygrundade föreningar (i Korsholm) ska ha lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år.

Föreningen ska följa det som anges i föreningslagen och andra lagar samt föreningens stadgar. Ansökningshandlingarna ska fylla kraven enligt dessa anvisningar för bidrag.

Bidrag beviljas, under kalenderåret, endast en gång för ett och samma ändamål (och av en nämnd i Korsholms kommun). Bidraget ska användas för de ändamål för vilka det har beviljats. Bidrag beviljas inte för evenemang, projekt eller andra ändamål som ansöks i efterskott för redan förverkligade kostnader.

Verksamhetsbidrag ges inte till kommunal (kommunens egna enheter), regional eller statlig verksamhet. Verksamhetsbidrag kan inte beviljas enskilda personer, företag eller bolag.

Felaktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar kommande bidrag samt medför återbetalningsskyldighet för föreningen.

Målsättning
Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att fördela bidrag för idrotts-, barn-, ungdoms- och simskoleverksamhet med stöd av ungdomslagen och idrottslagen samt bidrag för kulturverksamhet enligt lagen för kommunal kulturverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden strävar till att stöda ideella föreningar som ordnar denna verksamhet. Bidragets målsättning är att främja barn- och ungdomsverksamhet i kommunen. Särskild uppmärksamhet ska läggas på barn och ungdomars behov och möjlighet till en aktiv och kreativ fritid. Bidraget ska också stimulera till ett brett föreningsliv och aktiva föreningar. Föreningen ska medverka aktivt i information och utbildning i förebyggande syfte vad gäller alkohol och droger. Bidragsberättigad verksamhet ska vara drogfri, i annat fall kan föreningen bli återbetalningsskyldig av de kommunala bidragen. Bidraget ska stöda verksamheten, inte upprätthålla den. Varje bidragsmottagare ska ha egen medelanskaffning för sin verksamhet.

Bidragsformerna är följande:
- Verksamhetsbidrag för
* idrottsverksamhet
* barn- och ungdomsverksamhet
* simskoleverksamhet
* kulturverksamhet
- Projektbidrag (kulturverksamhet)
- Stipendium (kulturverksamhet)
- Driftsbidrag för ungdomsföreningshus och hembygdsföreningshus
- Skötselbidrag för skidspår
- Skötselbidrag för idrottsområden
- Ledarskolningsbidrag (fördelas inte 2016 enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut §5/2016)
- Kartbidrag

Vid beviljandet av bidrag beaktas följande:
1. Ändamålet med sökandes verksamhet samt verksamhetens art och omfattning
2. Omfattningen av barn-, ungdoms- och juniorverksamhet
3. Behovet av bidrag (den sökandes ekonomiska ställning)
4. Sökandes aktivitet, företagsamhet och egen finansiering
5. Stöd som sökande kan få från annat håll

Ansökningsförfarande
Kultur- och fritidsnämnden kungör ansökan om bidrag i lokala tidningar.

Blanketter för ansökan om bidrag hittar du här!

Ansökan med bilagor skickas till Korsholms kommun, Kultur- och fritidsnämnden, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller per e-post fritid@korsholm.fi senast den dag som anges i anvisningarna kl. 16.00. Om sista ansökningsdag är lördag eller helgdag ska ansökan inlämnas senast därpå följande vardag kl. 16.00. Till ansökan bifogas de bilagor som anges i dessa anvisningar. Försenade ansökningar förkastas. Bristfälligt ifyllda ansöknings- och bilageblanketter beaktas inte vid beslutsfattandet om föreningen inte kompletterar dem före den av fritidschefen angivna tidsfristen löper ut.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen av verksamhetsbidrag, driftsbidrag, projektbidrag för kulturprojekt samt kulturstipendier i april/maj månad. Beslut om skötselbidrag för skidspår (maj), skötselbidrag för idrottsområden (november) och ledarskolningsbidrag (november) görs av fritidschefen och delges kultur- och fritidsnämnden vid därpå följande möte.

Av beslutet framgår mottagaren, bidragsbeloppet, ändamålet och eventuella villkor för användningen av bidraget.

Beslut om bidrag meddelas genom att sökande får ett protokollsutdrag om beslutet jämte anvisningar för rättelseyrkan. Föreningarna kan anföra rättelseyrkan till kultur- och fritidsnämnden inom 14 dagar från delgivningen av beslutet (för postningen av beslutet beräknas sju dagar).

Om beviljande av bidrag baserat sig på felaktiga uppgifter som sökanden har gett eller om bidrag inte används enligt bidragsvillkoren och bidragsbeslutet, återkrävs det redan utbetalda bidraget och utbetalningen av det obetalda bidraget avbryts.

Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att kvittera beviljade bidrag mot eventuella fordringar som Korsholms kommun eller samkommunen för Vasaregionens arenor har på respektive förening.

Redovisning
Föreningen är skyldig att redovisa för användningen av beviljade bidrag. Bryter bidragsmottagaren mot villkoren kan nämnden kräva återbetalning av det beviljade bidraget helt eller delvis. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att granska bidragsmottagarens förvaltning och ekonomi för att konstatera att villkoren för bidraget har följts.

 Kultur- och fritidsnämndens principer och anvisningar för bidrag inom ungdoms-, idrotts-, och kulturverksamhet >>>