Maksut

Hoivalautakunta vahvistaa seuraavat maksumuutokset tulemaan voimaan 1.1.2021:

Perusterveydenhuollon avohoito

Lääkärin vastaanottokäynti, vuosimaksu                                   41,20 euroa    

Sairaanhoitajan vastaanottokäynti                                               11,40 euroa/käynti kolmelta

(sairaanhoidon neuvonta)                                                                ensimmäiseltä käynniltä, sen jälkeen maksuton

Asiantuntijasairaanhoitajan vastaanottokäynti                        11,40 euroa/käynti kolmelta ensimmäiseltä käynniltä, sen jälkeen maksuton (astma-, diabetes- tai sydänhoitaja)

Sarjassa annettava hoito                                                                   11,40 euroa/hoitokerta, maksu peritään

(asetus sosiaali- ja terveydenhuollon                                           enintään 45 hoitokerralta (esim.

asiakasmaksuista 11. §)                                                                     lääkinnällinen kuntoutus)

Antikoagulantti-hoitoon liittyvä ensikäynti                                11,40 euroa                                 

Rokotuskäynti                                                                                       11,40 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä. Koskee rokotuksia, jotka eivät sisälly valtakunnalliseen rokotusohjelmaan.

Rokotus ulkomaanmatkan takia                                                     11,40 euroa + rokote reseptillä apteekista

Rokotukset ulkomaantyömatkaa varten järjestetään työterveyshuollon kautta.

Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt palvelu                           50,80 euroa, maksu voidaan periä vain 15 vuotta täyttäneiltä

 

Kotisairaanhoito

Lääkärin käynti                                                                                      18,90 euroa/käynti

Muun henkilökunnan käynti                                                            12,00 euroa/päivä

 

Fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia

Yksilökäynti                                                                                            11,40 euroa/käynti

Ryhmäkäynti                                                                                          11,40 euroa/käynti

 

Laboratorio- ja röntgentutkimus                    

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista peritään tosiasiallisen kustannuksen mukainen maksu.

  

Lähisairaalojen hoitomaksut

Lyhytaikaishoito                                                                                   48,90 euroa/vuorokausi

Pitkäaikaishoidon maksu määräytyy potilaan maksukyvyn mukaan. Hoitomaksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidettavan nettotuloista. Jos laitoshoidossa olevan kuukausitulot ovat suuremmat kuin puolison, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön tulee vuonna 2020 ja 2021 jäädä vähintään 110 euroa kuukaudessa.

Alle 18-vuotiailta potilailta peritään hoitopäivämaksu enintään seitsemältä arkipäivältä kalenterivuodessa. Sen jälkeen maksuton.

Päivä- tai yöhoito                                                                                 22,50 euroa/vuorokausi

Sijaishoito                                                                                               11,40 euroa/vuorokausi (kolme vuorokautta kuukaudessa tai enintään 36 vuorokautta vuodessa)

 

Kotisairaala

Lääkärin kotikäynti                                                                              18,90 euroa/käynti/päivä

Muun henkilökunnan kotikäynti                                                    12 euroa/käynti/päivä (myös palliatiivisen hoidon stabiilin vaiheen kotikäynnit)

Kotisairaalan potilas (esim. suonensisäinen hoito)                 22,50 euroa/vuorokausi

Kotisairaalan potilaalle laaditaan kolmen kuukauden jälkeen hoito- ja palvelusuunnitelma ja päätetään tulosidonnainen kuukausimaksu.

  

Suun terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 9. §:ssä tarkoitetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut:

Jokaiselta käynniltä peritään perusmaksu, mutta alle 18-vuotiaiden hammastarkastukset ja hammashoito ovat maksuttomia.

Suuhygienistin tekemä suun tutkimus ja hoito, perusmaksu                           10,20 euroa/käynti

Hammaslääkärihoito, perusmaksu                                                                             13,10 euroa/käynti

Erikoishammashoito                                                                                                        19,20 euroa/käynti

Perusmaksun lisäksi tutkimuksesta ja hoidosta voidaan kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä periä enintään seuraavat maksut:

Kuvantamistutkimukset          Hammaskuva                                                            8,40 euroa

                                                          Panoraamaröntgenkuvaus                                  18,90 euroa

 

Ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpiteet (asetuksen 2. kohta)                8,40 euroa/käynti

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito (asetuksen 3. kohta):

Vaativuusluokka 0–2                                                                                                        8,40 euroa/toimenpide

Vaativuusluokka 3–4                                                                                                        18,90 euroa/toimenpide

Vaativuusluokka 5–7                                                                                                        37,50 euroa/toimenpide

Vaativuusluokka 8–10                                                                                                     54,90 euroa/toimenpide

Vaativuusluokka 11–                                                                                                        77,00 euroa/toimenpide

 

Proteettiset toimenpiteet

Proteesin pohjaus                                                                                                            54,90 euroa

Proteesin korjaus                                                                                                              37,50 euroa

Akryyliosa- ja kokoproteesi                                                                                           183,50 euroa

Kruunut ja sillat                                                                                                                  183,50 euroa/hammas

Rankaproteesi                                                                                                                     222,70 euroa

 

Todistukset

Ajokorttitodistus (lääkärintodistus)                                                                           61,00 euroa

Elintarviketodistus                                                                                                            20,60 euroa

HIV-todistus                                                                                                                         20,60 euroa

Muut todistukset (C-, E- tai blanco-todistus)                                                         50,80 euroa

 

Täyskustannusmaksu

Täyskustannusmaksu peritään vakuutusyhtiöltä liikenneonnettomuuksien ja työtapaturmien yhteydessä.

 

Maksuttomat terveydenhuoltopalvelut

 • Mielenterveyspalvelut
 • Psykologipalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, terveydenhoitajan vastaanotto, laboratorio- ja röntgentutkimukset (Ei koske yksityislääkärin lähetteellä tehtäviä laboratorio- ja röntgentutkimuksia.)
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • Ehkäisyneuvonta
 • Vanhusneuvolan käynnit (muistitutkimukset ja omaishoitajien tarkastukset)
 • Rintamaveteraanit: Maksuttomat perusterveydenhuollon avohoitokäynnit. Veteraaneilta ei peritä maksua terveyskeskuksessa suoritetusta hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä proteettisen hoidon kliinisestä työstä.
 • Syöpähoitajan ensimmäinen kotikäynti sekä käyntimaksut, jotka liittyvät lääkärin vahvistamaan ”myöhäiseen palliatiiviseen vaiheeseen”
 • Hoitotarvikekäynnit                 
 • Työttömien elämäntapaneuvonta                  
 • Apuvälinelainaus
 • Ehkäisevät käynnit (sekä henkilökohtaiset että ryhmäkäynnit)
 • Alle 18-vuotiaat
 • Alle 18-vuotiaalle henkilölle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän.
 • Alle 18-vuotiaiden hammastarkastukset ja hammashoito ovat maksuttomia.  
 • B-todistus       
 • Sairaanhoitoon liittyvät todistukset, esimerkiksi sairaustodistukset
 • Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset
 • Tartuntatautilain mukaiset rokotukset, yleisvaarallisten tartuntatautien tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen / sairastuneeksi epäillyn eristäminen samoin kuin valvottavan tartuntataudin hoitoon määrättävät lääkkeet.
 • Lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva kuljetus toiseen sairaanhoidon yksikköön.  

 

Hoivalautakunta 9.12.2020