Flyktingmottagning och integration

För kvotflyktingmottagningen och koordineringen av integrationsfrämjande åtgärder ansvarar flyktingkoordinatorn och flyktinghandledaren i samarbete med kommunens övriga tjänstemän samt andra myndigheter, organisationer och samfund. I Korsholm utgör Kulturhuset en naturlig knytpunkt för kulturell mångfald och även många vänfamiljer är på frivillig basis involverade i flyktingfamiljernas integration.

Verksamhetsidé

Målsättningen med verksamheten är att stöda och främja integreringen av de kvotflyktingar som fått kommunplats i Korsholm med fokus på delaktighet och samarbete.

De nya kommuninvånarna erbjuds service som hjälper dem att klara sig på egen hand och bli en del av det nya samhället. I verksamheten betonas öppenhet, jämlikhet samt främjande av en samhällsutveckling som accepterar mångfald och olikheter.

Centrala funktioner
  • Organisering av kvotflyktingmottagning
  • Handledning och rådgivning för de kvotflyktingar som anländer till Korsholm
  • Integrationsstöd med hjälp av metoder som stöder delaktighet och eget ansvargruppverksamheter, kurser och grundläggande utbildning i de inhemska språken (svenska som integrationsspråk)
  • Service som berör bastrygghet

Vid behov beställer vi tolk eller använder telefontolkning.

Kontaktuppgifter

Korsholms flyktingmottagning och integrationsverksamhet
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
Tfn 06 3277 111 (växel)

Flyktingkoordinator Carina Nåhls
Flyktingkoordinator Annika Hendersson
Tfn 06 3277 213/044 727 1239

Flyktinghandledare Maarit Ojala
Tfn 06 3277 209/044 727 1246

Nyttiga länkar

Migrationsverket

Inrikesministeriet

Arbets- och näringsministeriet: Integration.fi

Arbets- och näringstjänster (TE-tjänster)

Folkpensionsanstalten (FPA)

Polisen

Infobanken

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Väestöliitto