Övriga aktörer

Folkhälsan
I Folkhälsanhuset i Smedsby finns en lunchrestaurang där pensionärer kan äta lunch till ett förmånligt pris. Vid Folkhälsanhuset finns även Folkhälsan Rehab som erbjuder fysioterapi, ergoterapi och dagrehabilitering. Även vattengymnastik, vuxensim samt olika gymnastik- och konditionskurser ordnas.

För äldre ordnas Café 70+ i Smedsby, Karperö, Veikars och Helsingby. Föreningen ordnar även Måndagsträffen i Smedsby där programmet består av bl.a. frågesport och motion. För äldre och andra daglediga ordnas även stavgångsgrupper i många byar. Folkhälsan ordnar också verksamhet för närståendevårdare.
Mera information om verksamheten finns på Folkhälsans webbsidor.

Pensionärsföreningarna
Pensionärsföreningarna i Korsholm finns till för blivande och nyblivna pensionärer, för att komplettera det sociala nätverk som ofta byts ut och saknas efter pensionering. Pensionärsföreningarna ordnar bland annat sommarträffar, månadsträffar samt veckoträffar, resor både inom landet och utomlands, pensionärskryssningar, teaterbesök, sånggrupper och olika kortspelskvällar, tematräffar och motionsdagar. Pensionärsföreningarna samarbetar med Vuxeninstitutet, Seniorpunkten, Folkhälsan, församlingarna, m.fl. 

Församlingarna i Korsholm driver ett stort antal aktiviteter för pensionärer. Församlingarnas regelbundna verksamhet består bl.a. av gudstjänster och högmässor till vilka kyrktaxi kan ordnas, olika smågrupper såsom syföreningar, diakonikretsar, bibelstudiegrupper, pensionärssamlingar och pensionärsklubbar. Prästerna håller regelbundna andakter vid alla pensionärshem samt vid boenden. Diakoniarbetarna möter de äldre genom mottagning, grupper och hembesök. Vissa församlingar har även pensionärskörer som medverkar vid gudstjänster och andra samlingar samt besöker boendena.

Korsholms svenska församling
Replot församling
Kvevlax församling
Solf församling
Korsholms finska församling