Äldreomsorg

Verksamhetsprinciper

Tjänster till äldre ska

  • förebygga behovet av långvarig vård
  • ordnas i rätt tid och i tillräcklig omfattning
  • genomföras så att de stödjer den äldre personens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga,
    delaktighet samt förmåga att klara sig på egen hand
  • fastställas i en serviceplan

Målsättningen är att de äldre med hjälp av olika stödåtgärder ska kunna bo kvar i det egna
hemmet så länge som möjligt.