Elevvård

Skolan har en elevvårdsgrupp som kontinuerligt håller sig informerad om hur eleverna mår i skolan. Gruppen består av rektor, speciallärarna, en klasslärare, kurator, skolhälsovårdare och en representant från förskolan.
Syftet med elevården är att trygga en positiv skolatmosfär och göra den enskilda elevens skolsituation så bra som möjligt. Genom samarbetet mellan hem, lärare, skolhälsovårdare och kurator vill vi förebygga, stöda och vidta nödvändiga åtgärder i elevvårdsfrågor.

Vårt Kiva-team, som fungerar som skolans antimobbningsteam, leder det mobbningsförebyggande arbetet samt har kunskaper om hur man löser konflikter. Skolan har en handlingsplan för mobbningssituationer. Klasserna arbetar mobbningsförebyggande med hjälp av materialpaketen StegVis (åk 1-2), KiVa (åk 3-4) samt Friends (åk 5-6). Vänelevsverksamheten mellan åk 1 och åk 4, åk 2 och åk 5 sam t åk 3 och åk 6 bidrar också till god skoltrivsel.


Elevvårdsteamet är också skolans krisgrupp och ansvarar för skolans kris- och säkerhetsplan.