Ordningsregler

Ordningsstadga för Solf skola

Inom skolan
Gå lugnt och utan oljud.
Kom i tid till lektionerna, väl förberedd och ha med det arbetsmaterial du behöver.
Ge kamraterna arbetsro.
Rör inte maskiner eller annan teknisk utrustning utan lärares tillstånd.
Var aktsam om skolans inventarier och låt kamraternas saker vara ifred.

Under rasterna
Sök dig ut och in utan dröjsmål.
Låt cyklarna stå orörda vid cykelställningarna.
Snöbollskastning är förbjuden.
Ät lugnt och stilla under matrasten.
Lämna inte skolområdet under arbetsdagen utan lärares tillstånd.

Övrigt
Farliga föremål medtages ej.
Iaktta ett gott språkbruk; visa hänsyn och respekt.
Tobaksrökning och användning av droger får inte förekomma.
Mobiltelefon medtas på eget ansvar och skall under skoldagen förvaras avstängd i väskan. Vid behov kan telefonen användas med särskilt tillstånd av lärare.

OBS! Personliga ägodelar, t.ex. spel, tas med på eget ansvar. Skolan har ingen skyldighet att utreda eller ersätta förlorad eller söndrad egendom.