Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien tai laitosten osalta, joita ei ole pidettävä rakennuksina ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Määräaika lasketaan luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Toimenpidelupaa tarvitaan

sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti: 

1) rakennelma; katoksen, vajan, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen

2) yleisörakennelma; urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen

3) liikuteltava laite; asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn

4) erillislaite; maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen

5) vesirajalaite; suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen

6) säilytys- tai varastointialue; muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestäminen

7) julkisivutoimenpide; rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkunajaon muuttaminen

8) mainostoimenpide; muun kuin maantielain (503/2005) 52. §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen

9) aitaaminen; rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen

10) kaupunkikuvajärjestelyt; muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset

11) huoneistojärjestelyt; asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen.

Edellä 1. momentin 1–10 kohdassa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan taikka maantielain tai yleisistä teistä annetun lain (503/2005) mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan (22.12.2005/1187).    

Hakemuksessa tarvittavat asiakirjat

  • lupahakemuskaavakkeita 1 kpl

  • rakennushankeilmoitus RH 1

  • 3 sarjaa suunnitelmia

  • selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta

  • selvitys naapurin/naapureiden kuulemisesta hakemuksen johdosta, rakennuksen ulkopuolella tapahtuvista toimenpiteistä

  • kiinteistörekisterin karttaote

Toimenpiteistä, jotka voidaan tehdä Mustasaaren kunnassa toimenpideluvalla, on tarkempi luettelo Mustasaaren kunnan rakennusjärjestyksessä.