Toimenpideilmoitus

Ilmoitusmenettely      

Joihinkin rakennustoimenpiteisiin voidaan soveltaa rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempää ilmoitusmenettelyä.

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan lupamenettelyn asemesta asemakaava-alueiden ulkopuolisella alueella jo olevaan asuntoon kuuluvaan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeelliseen pienehköön talousrakennukseen, enintään 20 m², joka on tulisijaton, yksikerroksinen ja harjakattoinen. Tarkempia tietoja löytyy kunnan rakennusjärjestyksestä.

Ilmoitusmenettelyä voi käyttää vain yhteen erilliseen talousrakennukseen/rakennuspaikka. Suuremmalle tai muunlaiselle talousrakennukselle tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen kerrosala lasketaan rakennuspaikan rakennusoikeuteen kuuluvaksi. Pienehkön talousrakennuksen ja vähäisen rakennuksen tai rakennelman sijoituksessa tulee ottaa huomioon mm. seuraavat seikat:

  • Se on sijoitettava olemassa olevaan pihapiiriin. Ranta-alueella etäisyyden rantaviivasta tulee olla voimassa olevan kaavan tai kunnan rakennusjärjestyksen mukainen 50 m.

  • Jos muita rakennuksia on alle 8 m:n etäisyydellä, on otettava huomioon lisäksi rakentamiseen liittyvät palomääräykset.

  • Etäisyyden naapurin rajasta on oltava vähintään 5 m.

  • Etäisyyden yleisen tien ajoradan keskiviivasta on oltava yleensä vähintään 20 m ja yksityistien ajoradan keskiviivasta 12 m.

Talousrakennus ei saa vaikeuttaa rasiteteiden rakentamista, käyttöä tai kunnossapitoa.

Ilmoitusmenettelyä ei kuitenkaan sovelleta saunarakennuksen, tilapäisestikään asumiskäyttöön tulevan rakennuksen eikä tilapäisen eläinsuojan rakentamiseen. Ne edellyttävät rakennuslupaa.  

Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta sekä tarvittaessa hakijan selvitys rakennuspaikan tai tontin hallintaoikeudesta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL 129. § 2. mom.). Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL 129. § 2. mom.).

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa. 

 Kirjalliseen ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat:

  Riippuen hankkeen laajuudesta voit tarvita mm. seuraavat asiapaperit:

  • ilmoitus-lomake

  •  asemakaava ote tai pohjakartta

  • asemapiirustus

  • rakennuspiirustus, josta käy ilmi vähintään rakennuksen mitat, kattomuoto ja materiaali

  • rajanaapureiden suostumus-lomake

Mikäli rakennat haja-asutusalueella alle viiden metrin, mutta yli neljän metrin päähän tontin rajasta, sinun tulee saada rajanaapurilta rakentamisellesi suostumus

Mikäli rakennat vähäisen erillisen rakennuksen (alle 10m²) alle neljän metrin päähän tontin rajasta, sinun tulee saada rajanaapurilta rakentamisellesi suostumus (maankäyttö- ja rakennuslaki 129. §, maankäyttö- ja rakennusasetus 62. §).

Toimenpiteistä, jotka voidaan tehdä Mustasaaren kunnassa ilmoitusmenettelyllä, on luettelo Mustasaaren kunnan rakennusjärjestyksessä.