Rakennusluvan ja muiden lupien hakeminen

byggbild bole
Rakennuslupa (MRL 125. §)

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten.

Tällaisia edellä mainittuja muutoksia ovat voivat olla esimerkiksi WC:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muutos asuintilaksi, lomarakennuksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen tai paloteknisen osastoinnin muuttaminen.

Asuinhuoneiden jakaminen tai yhdistäminen ei edellytä rakennuslupaa, vaan toimenpidelupaa (jos ei puututa kantaviin rakenteisiin), mutta muutoksessa tulee huomioida asuinhuoneen vähimmäispinta-ala (7 m²) ja vähimmäisikkuna-ala (valoala 1/10 lattia-alasta). 

Rakennuslupahakemus on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään luvan toivottua käsittelykuukautta edeltävän kuun 15. päivänä. Hakemus voidaan käsitellä, kun kaikki asiakirjat on toimitettu.

Rakennusluvan voimassaoloaika ja jatkaminen          

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa on lupa rauennut. Luvan aloittamisoikeuden voimassaoloa voi pidentää enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Jollei rakennustyötä ole loppuunsaatettu viidessä vuodessa, voidaan määräaikoja pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Luvan voimassaoloon haetaan pidennystä erillisellä lomakkeella. MRL § 143