Purkamislupa ja -ilmoitus

Purkamislupa/purkamisilmoitus (MRL 127. §) 
Purkamislupa

Rakennuksen purkaminen vaatii luvan asemakaava-alueella, asemakaavan laatimiseen liittyvän rakennuskiellon alueella tai milloin yleiskaavassa niin määrätään. (MRL 53. §)

Erillinen lupa ei ole tarpeen, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- tai tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Lupahakemuksessa selvitetään purkamistyön järjestäminen. Omakotitalon kokoisen ja sitä suuremman rakennuksen osalta selvitetään myös edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä. 

Purkamisilmoitus

Kun purkamiseen ei tarvita lupaa, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta ilmoitettava kirjallisesti rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.
Mainitun ajan kuluessa kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin edellyttää luvan hakemista ilmoituksesi sijasta, mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.   

Purkamislupaan/-ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat 
  • purkulupa/-ilmoitus -lomake (RK9)

  • selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta (esim. lainhuutotodistus ja /tai kauppakirjan jäljennös tai vuokrasopimus)

  • rakennuksen sijaintia koskeva selvitys (tonttikartta)

  • asemakaavaote tai pohjakartta (suunnittelijan allekirjoittama asemapiirustus)

  • valokuva purettavasta rakennuksesta

  • tarvittaessa rajanaapureiden kuulemislomake

  • selvitys purkamis- ja peruskorjausjätteiden käsittelystä 

Purkamisjätteen käsittely on järjestettävä Mustasaaren ympäristösuojelun edellyttämällä tavalla ja purkamisjätteistä on tehtävä sille selvitys.

Vastaavan työnjohtajan hyväksyminen:
Rakennuksen purkaminen edellyttää vastaavan työnjohtajan hyväksymistä ellei purkutyö ole vähäinen.