Poikkeukset ja harkinta

Poikkeamispäätös/Suunnittelutarveratkaisu

Poikkeus MRL:ssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä (esim. rakennusjärjestys), määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voidaan myöntää erityisestä syystä. Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolelle rakentaminen edellyttää useimmiten joko suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää. Asemakaavoitetuilla aluiella poikkeamispäätöstä edellyttää rakennusmääräyksistä poikkeava rakentaminen. Seuraavassa kuvataan lyhyesti, milloin rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä.

Poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisu haetaan ennen rakennusluvan hakemista.

Suunnittelutarveratkaisu vaaditaan

a) Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen (suunnittelutarvealue, jota aiemmin kutsuttiin taaja-asutukseksi) (MRL 16. §).

b) Rakentamisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

c) Rakennuspaikka kuuluu alueeseen, joka on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoitettu suunnittelutarvealueeksi.  

Poikkeamispäätös vaaditaan

a) Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla vallitsee rakennuskielto yleiskaavan tai asemakaavan laatimista tai muuttamista varten (MRL 38. ja 53. §).

b) Anotut rakentamistoimenpiteet poikkeavat voimassa olevasta maakuntakaavasta, yleiskaavasta tai asemakaavasta (MRL 33., 43. ja 58. §).

c) Anotut rakentamistoimenpiteet poikkeavat kunnan rakennusjärjestyksestä (MRL 14. §).

d) Rakennuspaikka sijaitsee ranta-alueella, jolla ei ole asemakaavaa eikä sellaista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan perusteena (MRL 72. §).    

Rakennuslupa voidaan ranta-alueella kuitenkin myöntää suoraan

1) maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista,

2) maanpuolustuksen tai rajavalvonnan tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista,

3) merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista,

4) olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvantalousrakennuksen rakentamista,

5) olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista varten.

Ranta-alueella tarkoitetaan vesialueen, eli meren tai vesistön ( järven, joen, puron, luonnollisen lammen yms. lähellä ) vaikutuspiirissä olevaa aluetta. Ranta-alueen leveys on yleensä n. 200 m, mutta se voi olla tätä kapeampi tai leveämpi riippuen alueen maasto-olosuhteista, maisemasta ja vesialueen merkittävyydestä.  

Poikkeamisvalta

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (MRL 171. §).On huomattava, että kunta voi myöntää poikkeuksen ja että poikkeus voidaan myöntää vain erityisestä syystä. 

  • Poikkeuksen myöntämisen oikeudellisena edellytyksenä ovat erityiset syyt.
  • Poikkeamiseen ei ole aina suostuttava, vaikkakin edellytykset ovat olemassa. 

(MRL 174. § ja 198. §:n 2. mom., MRA 87. §.)  

Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä     

Rakennuslupaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen poikkeamisen rakentamista koskevista määräyksistä (MRL 175. §). Poikkeaminen voi koskea asemakaavamääräyksiä ja rakennuksen teknisiä ominaisuuksia. Tyypillisiä poikkeamisia asemakaavamääräyksistä ovat rakennusoikeuden ylitys, rakennusalarajan ylitys, poikkeaminen kaavan kerrosluvusta tai käyttötarkoituksesta. Poikkeukset, jotka koskevat teknisiä ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi paloteknisiä seikkoja koskevat määräykset.

Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen poikkeuksen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä.

Päätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, vaan varsinaista rakennuslupaa on haettava päätöksen    voimassaoloaikana. Poikkeamispäätös ja/tai suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa kaksi vuotta. Tämän ajan kuluessa on haettava rakennuslupaa!

Poikkeamista/suunnittelutarveratkaisua koskevaan päätökseen ei voi hakea jatkoa voimassaoloaikaan toisin kuin rakennuslupaan.