Talousvesi

Vesi on tärkeimpiä elintarvikkeitamme. Talousveden laatua valvotaan säännöllisin näytteenotoin ja talousvettä toimittavan laitoksen oman käyttötarkkailun pohjalta. Näin varmistetaan, että kunnan vesijohtoverkkoon liittyneet kuluttajat saavat hyvälaatuista juomavettä.

Talousveden laadulle asetetaan niin terveyttä koskevia laatuvaatimuksia kuin laatusuosituksiakin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 määrittelee laatuvaatimukset ja talousveden valvontatarpeen.
Terveydensuojelulain 16 § määrittelee talousveden tarkoittavan

  • kaikkea vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin riippumatta siitä, toimitetaanko vesi jakeluverkon kautta, tankeissa, pulloissa tai säiliöissä
  • kaikkea vettä, jota elintarvikealan yrityksessä käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.

Talousvetenä ei kuitenkaan pidetä vettä, jota käytetään yksinomaan peseytymiseen, pyykinpesuun, siivoukseen, saniteettitarkoitukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 401/2001. Asetus koskee talousvettä, jota talousvettä toimittava laitos toimittaa käytettäväksi vähemmän kuin 10 m³ päivässä taikka alle 50 henkilön tarpeisiin. Asetus koskee myös talousvettä, jota käytetään elintarvikealan yrityksessä, johon ei sovelleta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) vaatimuksia tai jota yksittäiset taloudet käyttävät vedenhankintaansa (talousvesikaivo).