Västkustens miljöenhet

Miljövård

Anmälan om lagring av gödsel (.pdf)
Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer (.pdf
Anhållan om befrielse från anslutningsskyldighet till allmänt avlopp (.pdf)
Ansökan om miljötillstånd
Registrering enligt miljöskyddslagen
Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar skakningar och buller
Anmälan om muddring och slåtter
Anmälan om en åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område

Anhållan om förlängt tömningsintervall (.pdf)
Anmälan om gemensamt avfallskärl (.pdf)

Marktäkt

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet (.pdf)
Plan för utvinningsavfall (.pdf)
Utredning av hörande av grannar (.pdf)
Anmälan om tagningsmängd (.pdf)
Anmälan om tagande av marksubstanser för husbehov (.pdf)

Livsmedelstillsyn

Anmälan om avbrytande eller avslutande av verksamhet samt byte av innehavare
Anmälan om livsmedelslokal
Anmälan om material och förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
Anmälan om livsmedelsförsäljning i mobil livsmedelslokal
Underrättelse om livsmedelsförsäljning i mobil livsmedelslokal på en ny ort

Miljöhälsovård

Anmälan enligt Hälsoskyddslagen 13 §
Bilageblankett 2, skola
Bilageblankett 3, daghem
Bilageblankett 4, ålderdomshem, vårdhem
Bilageblankett 5, frisersalong, skönhetssalong eller motsvarande
Bilageblankett 6, nöjes- eller samlingslokal, idrotts- eller konditionssal
Bilageblankett 7, hotell och annan inkvarteringslokal
Bilageblankett 8, simhall, badstrand, badanläggning eller allmän bastu
Bilageblankett 9, solarium

Ansökan för detaljhandelstillstånd för försäljning av läkemedelspreparat avsedda för behandling av nikotinberoende