Bidrag

Korsholms kommuns understöd

1. Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ansökningsblanketter finns här.

Bidrag som kan sökas senast 16.3.2020 kl. 16.00

Verksamhetsbidrag – Kan beviljas registrerad förening i Korsholm vars huvudsakliga uppgift är idrottsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet och/eller kulturverksamhet.
Projektbidrag – Kan beviljas föreningar, sammanslutningar eller arbetsgrupper i Korsholm vars huvudsakliga uppgift är kulturverksamhet.
Kultur- och konstnärsstipendium – Kan beviljas aktiva konstutövare som är bosatta i Korsholm inom områdena bildkonst, foto, illustration, film, animation, teater, dans, perfomance, musik, mediekonst, form, konsthantverk, litteratur, ordkonst och kulturarvsarbete.
Driftsbidrag för föreningshus – Kan beviljas ungdoms- eller hembygds¬föreningar i Korsholm med eget föreningshus där regelbunden verksamhet ordnas. Regelbunden, ledd verksamhet för barn och ungdomar prioriteras.

Bidrag som kan sökas senast 23.4.2020 kl. 16.00

Skötsel av skidspår – Kan beviljas för föreningsskötta skidspår i Korsholm.

Bidrag som kan sökas kontinuerligt under året

Kartbidrag – Kan beviljas för nyproduktion eller väsentlig uppdatering av orienteringskartor åt föreningar med orienteringsverksamhet.

2. Kommunstyrelsen

Verksamhetsunderstöd
Föreningar och organisationer i Korsholm som inte erhåller understöd av kultur- och fritidsnämnden kan söka om verksamhetsunderstöd från utvecklingssektionen i Korsholm. Ansökningstiden går ut 16.3.2020 kl. 16.00. Ansökningar om verksamhetsunderstöd som söks av kommunstyrelsen kan formuleras fritt tillsammans med ifylld grundblankett med beskrivning av verksamhet och budget. Ansökningsblanketter finns här. Information och anvisningar ger näringslivschef Matias Båsk tfn (06) 327 7121.

Ansökningsförfarande

Ansökningarna skickas till Korsholms kommun/Registraturen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller info@korsholm.fi. Försenade ansökningar förkastas.