Västkustens tillsynsnämnd

Uppgifter

Tillsynsnämnden ansvarar för de uppgifter som hör till kommunen inom miljöhälsovården och veterinärvården.

Tillsynsnämnden är kommunal hälsoskyddsmyndighet enligt hälsoskyddslagen, kommunal tillsynsmyndighet enligt livsmedelslagen, kommunal myndighet för tillsyn enligt tobakslagen samt kommunal myndighet för beslut om och tillsyn av försäljning av nikotinpreparat enligt läkemedelslagen.

Befogenheter

Tillsynsnämnden besluter i följande ärenden såvida annat inte är stadgat eller bestämt:
1. beslut som kommunens tillsynsmyndighet enligt de i 60 § angivna lagarna
2. beslut om avtal som ingås med tredje part
3. beslut om att inrätta eller dra in tjänst, ändra tjänstebenämning samt beslut om behörighetskrav för tjänster
4. beslut om tillsynsnämndens budget som bygger på de avtal om grunderna för avgifter och ersättningar som ingåtts mellan avtalsparterna
5. beslut om att dela in tillsynsmyndighetens verksamhet i verksamhetsenheter med ansvarig tjänsteinnehavare som chef för respektive enhet, indelningen kan göras på geografisk grund och på basis av verksamhetens innehåll

Sammansättning