Revisionsnämnden

Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt
Revisionsnämnden organiserar granskningen av förvaltningen och ekonomin.
Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommu-nen och kommunkoncernen.
Revisionsnämnden ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Revisionsnämnden ger fullmäktige
  1. sin bedömning av hur de mål som fullmäktige satt för verksamheten och ekonomin har nåtts under föregående år
  2. sin bedömning av de anmärkningar som gjorts i revisionsberättelsen samt vederbörandes förklaringar till dem och kommunstyrelsens utlåtande
  3. sitt förslag till de åtgärder som nämndens beredning och revisionsberättelsen ger anledning till
Utöver vad som stadgas i 71 § och 75 § i kommunallagen ska nämnden
  1. följa genomförandet av revisorns revisionsplan samt även i övrigt följa med hur revisorsuppgifterna fullgörs och göra behövliga framställningar i syfte att utveckla revisionen
  2. se till att det finns nödvändiga resurser för revisionen som möjliggör revis-ion i den omfattning som god revisionssed förutsätter
  3. ta initiativ och göra framställningar om att samordna nämndens, revisorns och den interna övervakningens uppgifter på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt
Sammansättning