Rådet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområde och uppgifter
Handikapprådet är ett rådgivande organ för att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen, handikapporganisationerna och de handikappade. Handikapp-rådet handhar de uppgifter som anges i 13 § i lag om service och stöd på grund av handikapp.
Handikapprådets uppgift är
  1. att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna genom en aktiv dialog med olika kommunala organ
  2. att främja den handikappade befolkningens jämlika deltagande i samhällets olika verksamheter och verka för att handikappade har jämlik tillgång till kommunal service
  3. att följa med de handikappades behov och ta initiativ och göra framställningar samt ge utlåtanden i ärenden som är av betydelse för de handikappades levnadsförhållanden såsom kommunala byggnader och markanvändningsplanering
  4. att bevaka att viktiga frågor för den handikappade befolkningen beaktas i alla organs verksamhet och att deras sakkunskap förmedlas till dessa organ.
Sammansättning