Replot företagsområde

Replot foretagsomrade lediga tomter augusti

Kartinfo: Tomter markerat med röd färg är lediga och går att ansöka om. 

Industri-, lager- och verksamhetstomter:
Tomt Adress Plane-beteckning Areal (m²) Byggrätt våningsyta (m²) Årsarrende (€)
100-2 Båtgränden 3 T-1 10158 4063 3479,18
100-4 Båtvägen 5 T-1 3681 1472 1384,06

 

Tomtansökan:

Kommunens företagstomter ansöks med en ansökningsblankett. Information om tomternas utdelnings- och reserveringsprinciper kan läsas i Samhällsbyggnadsnämndens beslut 10.10.2013 § 226.

Tomtansökan ska lämnas in till:

Korsholms kommun
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM

Tomtreservering:

Reserveringstiden för företagstomterna är ett år, med möjlighet till ett års förlängning. Reserveringsavgiften är 50% av årsarrendet och gottgörs vid ingånget avtal. Reserveringsavgiften betalas före förfallodagen på den räkning som kommunen skickar. Reserveringen upphävs om reserveringsavgiften inte betalas senast på förfallodagen och tomten sätts då på nytt ut att ansökas.

Ett reserveringsbeslut berättigar inte till påbörjande av byggarbeten, för det krävs bygglov.

Arrendering:

För att få tomtens besittning måste ett arrendekontrakt ingås före utgången av reserveringstiden. Företagstomters arrendekontrakt kan undertecknas efter att bygglovsansökan har inlämnats till kommunen.

Den som arrenderar tomten får inte överlåta tomten vidare i obebyggt skick. Arrendatorn förbinder sig att inom tre (3) år från arrendetidens början till minst vattentaksskede uppföra en nybyggnad i enlighet med detaljplanen, byggnadsordningen och godkända ritningar.

Markundersökningar:

Kommunen har inte gjort markundersökningar på tomterna. Markens beskaffenhet varierar på området, vilket bör beaktas vid byggandet. Arrendatorn skall utföra de markundersökningar som ansluter sig till byggnadsprojektet. Arrendatorn svarar för det sätt på vilket husgrunden anläggs.

Planebestämmelser:

Sökande skall bekanta sig med planebeteckningar och bestämmelser före valet av tomt, för de påverkar vilken typ av byggnad som får byggas på tomten. Kvarterens planbeteckningar och bestämmelser skall följas. Tilläggsuppgifter fås från Korsholms kommuns byggnadstillsyn.

Bilagor
Detaljplan, -beteckningar och bestämmelser (pdf)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 10.10.2013 § 226 (pdf)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 7.3.2013 § 40 (pdf)
Tomtansökan (pdf)
För mer information kontakta: