Fågelberget tomter

Thumbnail tomter september 2020

Kartinformation: Tomter markerade med röd färg är företagstomter som går att ansöka om. Tomter markerade med orange färg är vigda för cirkulär ekonomi och går att ansöka om. Klicka på bilden för att öppna en mer detaljerad visning.

Lediga tomter

Verksamhetstomter:
Kvarter -Tomt Adress Plane-beteckning Areal (m²) Byggrätt våningsyta (m²) Årsarrende (€)
7-4 RESERVERAD K-1 4085 2451 2549,04
7-7 RESERVERAD K-1 3250 1950 2028,00
7-15 Verkstadsvägen 10 K-1 2395 1437 1494,48
31-1 Bolagsvägen 12 KTY-2 II 6359 3815 3826,68
31-2 Bolagsvägen 10 KTY-2 II 6472 3883 3885,44
32-2 Bolagsgränden 3 KTY-2 II 4688 2813 2925,31
32-3 RESERVERAD KTY-2 II 5928 3557 3602,56
33-3 RESERVERAD KTY-2 II 4825 2895 3010,80
35-1 RESERVERAD KTY-3 II 15507 9304 8010,91
Bränsledistributionstomt:
Kvarter -Tomt Adress Plane-beteckning Areal (m²) Byggrätt våningsyta (m²) Årsarrende (€)
35-2 Södra Fulmossvägen 7 LH-1 I 5563 556 3412,76
Industritomter:
Kvarter -Tomt Adress Plane-beteckning Areal (m²) Byggrätt våningsyta (m²) Årsarrende (€)
14-5 Lagervägen 33 T-1 II 5549 3329 3405,48
29-2 RESERVERAD T-1 II 4340 2604 2708,16
28-5 Montörsvägen 5 T-1 II 5769 3461 4079,88
28-2 * RESERVERAD T-1 II 12196 7318 6633,54
28-1 * RESERVERAD T-1 II 12956 7774 6949,70
27-1* RESERVERAD EJ-1 23238 13943 11227,00
27-2 * Stuverivägen 5-7 T-1 II 21232  12739 10392,51
21-1 * Montörsvägen 8 T-1 II 14395 8637 7548,32
21-2 * Montörsvägen 10 T-1 II 13530 8118 7188,48
21-3 * Montörsvägen 12 T-1 II 15699 9419 8090,78
21-5 * Reparatörsvägen 11 T-1 II 4000 2400 2496,00
21-6 * Reparatörsvägen 9 T-1 II 4640 2784 2895,36
21-7  Reparatörsvägen 7 T-1 II 3670 2202 2290,08
22-2  UNDER BEHANDLING TY-1 II 3016 905 1881,98
22-3  Reparatörsvägen 6 TY-1 II 3016 905 1881,98
22-4  Reparatörsvägen 8 TY-1 II 3016 905 1881,98
22-5  Reparatörsvägen 10 TY-1 II 3708  1112 2313,79
22-6  Reparatörsvägen 12 TY-1 II 4471 1341 2789,90
22-7  Reparatörsvägen 14 TY-1 II 5890  1767 3582,80

* = för företag med verksamhet inom cirkulär ekonomi eller liknande.

Tomtansökan

Kommunens företagstomter ansöks med en ansökningsblankett. Information om tomternas utdelnings- och reserveringsprinciper kan läsas i Samhällsbyggnadsnämndens beslut 10.10.2013 § 226.

Tomtansökan ska lämnas in till

Korsholms kommun
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM

eller

planläggning@korsholm.fi

Tomtreservering

Reserveringstiden för företagstomterna är ett år, med möjlighet till ett års förlängning. Reserveringsavgiften är 50% av årsarrendet och gottgörs vid ingånget avtal. Reserveringsavgiften betalas före förfallodagen på den faktura som kommunen skickar. Reserveringen upphävs om reserveringsavgiften inte betalas senast på förfallodagen och tomten då på nytt ut att ansökas.

Ett reserveringsbeslut berättigar inte till påbörjande av byggarbeten, för det krävs bygglov.

Arrendering

För att få tomtens besittning måste ett arrendekontrakt ingås. Företagstomters arrendekontrakt kan undertecknas efter att bygglovsansökan har inlämnats till kommunen.

Den som arrenderar tomten får inte överlåta tomten vidare i obebyggt skick. Arrendatorn förbinder sig att inom tre (3) år från arrendetidens början till minst vattentaksskede uppföra en nybyggnad i enlighet med detaljplanen, byggnadsordningen och godkända ritningar.

Markundersökningar

Kommunen har inte gjort markundersökningar på tomterna. Markens beskaffenhet varierar på området, vilket bör beaktas vid byggandet. Arrendatorn skall utföra de markundersökningar som ansluter sig till byggnadsprojektet. Arrendatorn svarar för det sätt på vilket husgrunden anläggs.

Planbestämmelser

Sökande skall bekanta sig med planebeteckningar och bestämmelser före valet av tomt, för de påverkar vilken typ av byggnad som får byggas på tomten. Kvarterens planbeteckningar och bestämmelser skall följas. Tilläggsuppgifter fås från Korsholms kommuns byggnadstillsyn.

 

Bilagor

Detaljplan, -beteckningar och bestämmelser (pdf)
Detaljplan gamla delen av Fågelberget (pdf)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 10.10.2013 § 226 (pdf)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 7.3.2013 § 40 (pdf)
Tomtansökan (pdf)
För mer information kontakta: