Cirkulär ekonomi Korsholm

Projektets målsättning är att skapa en grund till ett kluster inom cirkulär ekonomi i Vasaregionen, att söka ny och växande affärsverksamhet inom branschen samt att kartlägga nuvarande materialflöden. Under projektets verksamhetstid ska det skapas marknadsföringsmaterial för en klustermodell inom cirkulär ekonomi samt spridas kunskap om detta såväl i Finland som i Norden.

Inom projektet kartläggs nuvarande materialflöden med början på Stormossens verksamhetsområde samt företagen inom återvinningsverksamhet i Vasaregionen. På basen av resultaten fokuseras arbetet till sådana materialflöden, där man ser potential till betydande inbesparingar av energi och material genom cirkulationsekonomins möjligheter.

Klustrets skapande förutsätter att företag etablerar sin verksamhet på utvidgningen av Fågelbergets industriområde. På basen av materialflödesutredningen skapas marknadsföringsmaterial om klustermodellen och profileringen i cirkulär ekonomi. Marknadsföringen riktas till företag med högklassigt kunnande och affärsverksamhet inom branschen både i Finland och utrikes.

Cirkulär ekonomi gäller inte enbart återvinning av avfall utan är en ny ekonomisk modell, där produkterna redan vid planeringsskedet framställs på sådant sätt att de inte skapar avfall efter att ha blivit förbrukade. Material och komponenter ska inte kastas bort, utan de kommer att återanvändas i fler och nya produkter. Inom cirkulär ekonomi grundar även konsumtionen sig på användningen av tjänster i stället för ägande. Enligt Sitra kan cirkulär ekonomi öka värdet av vår nationalekonomi med minst tre miljarder euro varje år fram till år 2030.

Projektets verksamhetstid: 1.8.2017–31.8.2019
Budget: 200 000 euro

Projektet drivs av VASEK och finansieras utöver av den Europeiska regionala utvecklingsfonden även av Korsholms kommun.

Göran Östberg
projektchef
0500 366 097
goran.ostberg@vasek.fi

Etableringsmöjligheter

Korsholms kommun har planerat 60 industritomter på nya delen av Fågelberget. I detta skede reserveras elva av dessa för företag med verksamhet inom cirkulär ekonomi eller liknande. Området som reserveras ligger närmast Stormossen och Westenergy, för att skapa förutsättningar för fysiskt samarbete och ett naturligt materialflöde. Tomterna är också de största till ytan på området.

cirkulärekonomi

Företag som jobbar inom CE-branschen kommer att hänvisas till den nya delen närmast Stormossen och avsikten är att nya delen av Fågelberget skall bli ett testområde för avancerad miljöteknologi där råvarulogistiken redan finns sedan tidigare. Det finns dessutom gott om utrymme för utvidgning av verksamheten i framtiden.

Fågelberget och Stormossen är strategiskt välbelägna; Det finns möjligheter att använda Vasa hamn för råvaru-och slutprodukttransport, både flygfält och järnväg finns på ett kort avstånd och även landsvägsförbindelserna i alla riktningarna är goda. Från området är avståndet dessutom inte långt till Vasaregionens logistikcenter NLC.

Cirkulär ekonomi

Ett av framtidens tillväxtområden är utvecklandet av produkter, teknologi och processer som är koldioxidsnåla. Detta är också ett växande affärsområde. Bland de effektivaste metoderna för att minska koldioxidutsläpp är återanvändningen av material och energi. I en cirkulär ekonomi hålls resurserna kvar även när produkterna har nått slutet på sin livscykel. Målet är att redan från början planera och framställa material och produkter på ett sådant sätt att de används och hålls kvar i kretsloppet så länge som möjligt. Inom återvinningen fokuserar man å sin sida på att hitta användningsändamål för avfall som redan uppkommit.

Övergången till en cirkulär ekonomi förutsätter ändringar i hela värdekedjan, allt från produktplaneringen till nya affärs- och marknadsföringsmodeller och konsumtionsbeteendet. Trots sitt namn är den cirkulära ekonomin ingen separat ekonomi, utan en sektorövergripande och omfattande förändring av verksamhetsformer.