Info ja maksut

Lasten päivähoidon maksut 1.8.2018 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä maksu on enintään 289 euroa kuukaudessa ja ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen maksu on enintään 145 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta maksu on 50 prosenttia perheen nuorimman lapsen maksusta.

Alle 27 euron kuukausimaksua ei peritä.

Maksut perustuvat Opetus- ja kultturiministeriön ohjeisiin (1503/2016) 1.3.2017 alkaneen.

Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa elävät alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen koko, henkilöä

Tulorajat 1.8.2018 alkaen euro/kuukausi

Maksuprosentti 1.8.2018 alkaen

2

2102

10,7%

3

2713

10,7%

4

3080

10,7%

5

3447

10,7%

6

3813

10,7%

 Esimerkki: Kolmihenkisen perheen kuukausitulot ovat 3 200 euroa (brutto).
(3 200–2 713 = 487 x 10,7 % = 52,-)

Kuntaan esitetään käyttöönotettavaksi seuraavaa maksujärjestelmä 1.8.2017 alkaen:

Enintään 60 t/kk

Vastaa 1-14 t/vk

50% täydestä maksusta

61-86 t/kk

Vastaa 15-20 t/vk

60% täydestä maksusta

87-115 t/kk

Vastaa 21-27 t/vk

70% täydestä maksusta

116-149 t/kk

Vastaa 28-34 t/vk

80% täydestä maksusta

150 t/kk

Vastaa vähintään 35 t/vk

Täysi maksu

 

1.    Esioppilaat (4 tuntia/päivä)  Esiopetuksen lisäksi tarvittavan päivähoidon  maksut

Esiopetus on perusopetuslain nojalla maksutonta.

Esiopetuksessa noudatetaan muuten koulun toimintavuotta, mutta lukuvuosi päättyy viimeistään 31.5.

2.    Päivähoitomaksusta vapauttaminen tai maksun alentaminen

Päivähoitomaksusta voi saada vapautuksen tai maksua voidaan alentaa maksuvelvollisen elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai hoidollisten näkökohtien perusteella.

Jos päivähoitomaksuksi on vahvistettu korkein maksu tuloselvityksen puuttumisen vuoksi, korkeamman maksun ja tuloselvityksen perusteella vahvistettavan maksun välistä erotusta ei palauteta.

3.    Kuntouttavan päivähoidon maksu

Kehitysvammaiselle lapselle myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla osittain tai kokonaan maksuton päivähoito, jos päivähoito on merkitty lapsen erityishuolto-ohjelmaan tai siihen liittyvään henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaan kuntouttavana päivähoitona. Jos kehitysvammaisen lapsen päivähoito on kokonaan erityishuolto-ohjelmaan kirjattua kuntoutusta eikä perhe muutoin käyttäisi oikeuttaa päivähoitoon, lapsen päivähoidosta ei peritä maksua.

Huoltajan tulee toimittaa päivähoidon järjestäjälle kopio erityishuolto-ohjelmasta tai siihen liittyvästä henkilökohtaisesta palvelusuunnitelmasta.

Hoitomaksusta voidaan vapauttaa tai maksua voidaan alentaa hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta.

4.    Poissaolon vaikutus maksuihin
  • Päivähoitomaksu peritään vain 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos päivähoito on aloitettu edellisvuonna viimeistään 1.9. ja lapsella on ollut toimintavuoden aikana vähintään 10 vapaata toimintapäivää, heinäkuu on maksuton kuukausi.
  • Loma-aikoina päivähoito keskitetään.
  • Jos lapsen päivähoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden päivähoidosta peritään pienempi kuukausimaksu toimintapäivien lukumäärän perusteella.
  • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden.
  • Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Perhe voi luopua päivähoitopaikasta tilapäisesti, mutta keskeytyksen tulee kestää vähintään 4 kuukautta ja enintään vuoden, jotta päivähoitomaksua ei perittäisi. Tilapäistä luopumista päivähoitopaikasta ei voi tehdä takautuvasti.
  • Perhe voi saada maksuttoman keskeytyksen päivähoitoon kesäkuukausiksi (kesä-, heinä- ja elokuu). Keskeytyksen on silloin oltava kestoltaan vähintään 2 täyttä kalenterikuukautta mutta enintään 3 täyttä kalenterikuukautta. Päivähoitopaikkaa ei irtisanota. Sopimusta ei voi tehdä takautuvasti. Esioppilaalla on oikeus osallistua esiopetukseen päivähoidon keskeytyksestä huolimatta.
5.    Sopimuksen voimmassaolo ja päivähoitopaikan irtisanominen
        Kokopäivähoidon sopimus on voimassa toistaiseksi.

Mustasaaren kunnallisessa päivähoidossa olevalle lapselle myönnetään toistaiseksi voimassa oleva päivähoitopaikka koulunalkuun saakka.

Päivähoitosopimuksen suositeltu irtisanomisaika on 30 päivää. Päivähoitopaikka irtisanotaan kirjallisesti. Esiopetuspaikkaa ei tarvitse irtisanoa.

 

 Maksut 1.8.2018 alkaen