Info ja maksut

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2020 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä maksu on enintään 288 euroa kuukaudessa ja ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen maksu on enintään 144 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 prosenttia perheen nuorimman lapsen maksusta.

Alle 27 euron kuukausimaksua ei peritä.

Maksut perustuvat opetus- ja kultturiministeriön ohjeisiin (1503/2016), jotka tulivat voimaan 1.3.2017.

Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa elävät alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Meille on myös ilmoitettava perhesuhteiden muutoksista (esim. perheenjäsenten lukumäärän muutos, ero, osoitteenmuutos) varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sihteerille.

Tulotiedot toimitetaan osoitteeseen:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sihteeri Lotta Back, lotta.back@mustasaari.fi, puh. 06 327 7250

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sihteeri Cecilia Hietamäki, cecilia.hietamaki@mustasaari.fi, puh. 06 327 7204

Toivomme, että talouden kaikki tulotiedot toimitetaan yhdellä kertaa postitse tai sähköpostitse.

Perheen koko, henkilöä

Tulorajat 1.8.2020 alkaen euroa/kuukausi

Maksuprosentti

2

2 136

10,7 %

3

2 756

10,7 %

4

3 129

10,7 %

5

3 502

10,7 %

6

3 874

10,7 %

 Esimerkki: Kolmihenkisen perheen kuukausitulot ovat 3 200 euroa (brutto):
(3 200 – 2 756 = 444 x 10,7 % = 48 euroa)

Kunnassa käytetään suraavaa maksujärjestelmää:

Enintään 60 t/kk

Vastaa 1 - 14 t/vk

50 % täydestä maksusta

61 - 86 t/kk

Vastaa 15 - 20 t/vk

60 % täydestä maksusta

87 - 115 t/kk

Vastaa 21 - 27 t/vk

70 % täydestä maksusta

116 - 149 t/kk

Vastaa 28 - 34 t/vk

80 % täydestä maksusta

150 t/kk

Vastaa vähintään 35 t/vk

 

Täysi maksusta 

1. Esioppilaat (4 tuntia/päivä)  Esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen  maksut

Esiopetus on perusopetuslain nojalla maksutonta.

Esiopetuksessa noudatetaan muuten koulun toimintavuotta, mutta lukuvuosi päättyy viimeistään 31.5.

2. Maksusta vapauttaminen tai maksun alentaminen

Asiakasmaksusta voi saada vapautuksen tai maksua voidaan alentaa maksuvelvollisen elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai hoidollisten näkökohtien perusteella.

Jos päivähoitomaksuksi on vahvistettu korkein maksu tuloselvityksen puuttumisen vuoksi, korkeamman maksun ja tuloselvityksen perusteella vahvistettavan maksun välistä erotusta ei palauteta.

3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen maksu

Kehitysvammaiselle lapselle myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla osittain tai kokonaan maksuton varhaiskasvatus, jos varhaiskasvatus on merkitty lapsen erityishuolto-ohjelmaan tai siihen liittyvään henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaan kuntouttavana varhaiskasvatuksena. Jos kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatus on kokonaan erityishuolto-ohjelmaan kirjattua kuntoutusta eikä perhe muutoin käyttäisi oikeuttaa varhaiskasvatukseen, lapsen varhaiskasvatuksesta ei peritä maksua.

Huoltajan tulee toimittaa varhaiskasvatuksen  järjestäjälle kopio erityishuolto-ohjelmasta tai siihen liittyvästä henkilökohtaisesta palvelusuunnitelmasta.

Varhaiskasvatusmaksusta voidaan vapauttaa tai maksua voidaan alentaa hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta.

4. Poissaolon vaikutus maksuihin
  • Varhaiskasvatusmaksu  peritään vain 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. 
  • Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään.
  • Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden,  varhaiskasvatuksesta peritään pienempi kuukausimaksu toimintapäivien lukumäärän perusteella, (koskee uusia lapsia).
  • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 toimintapäivää (yhtäjaksoinen) kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden.
  • Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Perhe voi luopua varhaiskasvatuspaikastapaikasta tilapäisesti, mutta keskeytyksen tulee kestää vähintään 4 kuukautta ja enintään vuoden, jotta asiakasmaksua ei perittäisi. Tilapäistä luopumista varhaiskasvatuspaikasta ei voi tehdä takautuvasti.
  • Perhe voi saada varhaiskasvatuksen maksuttoman keskeytyksen kesäkuukausiksi (kesä-, heinä- ja elokuu). Keskeytyksen on silloin oltava kestoltaan vähintään 2 täyttä kalenterikuukautta mutta enintään 3 täyttä kalenterikuukautta. Varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota. Sopimusta ei voi tehdä takautuvasti. Esioppilaalla on oikeus osallistua esiopetukseen keskeytyksestä huolimatta.
5. Isyysvapaa

Isyysvapaata voi pitää, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta.

Varhaiskasvatuslain (11 a §) mukaan lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana, mutta oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton eli kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset ovat poissa varhaiskasvatuksesta isyysvapaan aikana, heidän poissaolonsa ei kuitenkaan ole maksutonta.

Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan samaan aikaan kuin vapaasta ilmoitetaan työnantajalle, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Perhe ilmoittaa isyysvapaasta sekä päiväkotiin että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sihteerille ja toimittaa sihteerille kopion Kelan isyysrahapäätöksestä. Ilman sitä perheelle ei voida myöntää varhaiskasvatuksen maksutonta jaksoa.

Jos isyysvapaata pidetään heti vanhempainrahakauden päätyttyä, varhaiskasvatuspaikkaa on hyvä hakea vasta tosiasiallisen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisesta lähtien. Isyysvapaan perusteella voidaan myös myöhentää aiemmin jätetyn hakemuksen alkamispäivää.

6. Sopimuksen voimmassaolo ja varhaiskasvatuspaikan irtisanominen


Kokopäivähoidon sopimus on voimassa toistaiseksi.

Mustasaaren kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle myönnetään toistaiseksi voimassa oleva varhaiskasvatuspaikka koulunalkuun saakka.

Varhaiskasvatussopimuksen suositeltu irtisanomisaika on 30 päivää. Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kirjallisesti. Esiopetuspaikkaa ei tarvitse irtisanoa.