Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset

YLEISTÄ

REKISTERÖIDYT YHDISTYKSET, JOIDEN KOTIPAIKKA ON MUSTASAARI ja joiden pääasiallinen toimiala on liikuntatoiminta, lapsi- ja nuorisotoiminta ja/tai kulttuuritoiminta, voivat hakea kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta avustusta. Toiminnan on selvästi käytävä ilmi yhdistyksen säännöistä tai toimintasuunnitelmasta ja sen on noudatettava yhdistyslakia ja muita lakeja sekä yhdistyksen sääntöjä.

REKISTERÖIMÄTÖN YHDISTYS TAI TYÖRYHMÄ voi hakea kulttuuritoiminnan hankeavustusta.

YKSITYISHENKILÖT voivat hakea kulttuuri- tai taiteilijastipendiä.

UUDEN YHDISTYKSEN, JONKA KOTIPAIKKA ON MUSTASAARI ja jonka toimiala on jokin edellä mainituista, on avustusta saadakseen toimitettava rekisteröintihakemuksensa edellisvuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistykselle voidaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan harkinnan mukaan myöntää ensimmäisenä toimintavuonna niin kutsuttu starttiavustus, joka on korkeintaan 200 euroa.

Jos yhdistyksellä on eri jaostoja/työryhmiä, avustusta hakee pääyhdistys.

Avustus
• lasketaan myönnettyjen talousarviomäärärahojen ja hakemusten määrän pohjalta raportoidun toiminnan, aktiviteettien ja taloustilanteen perusteella
• myönnetään samaa tarkoitusta varten vain kerran kalenterivuodessa. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
• ei ole tarkoitettu toiminnan ylläpitämiseen vaan sen tukemiseen. Kaikilla avustuksen saajilla on siten oltava omaa varainhankintaa.
• Avustusta ei myönnetä tapahtumiin, hankkeisiin tai muihin tarkoituksiin, joiden jo toteutuneisiin kustannuksiin haetaan avustusta takautuvasti (poikkeuksena kartta-avustus).

Virheellisten tietojen antaminen avustushakemuksessa tai avustuksen väärinkäyttö vaikuttaa tuleviin avustuksiin, ja yhdistys on velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi talousarviovuoden aikana kohdentaa yhdistysten avustuksiin varattuja varoja uudelleen ja päättää varojen jakamisesta erikseen tavallisesta poikkeavasti.

1.1 YLEISET KRITEERIT
• Päihteetön toiminta.
• Toiminnan tarkoitus, luonne, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys. Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa priorisoidaan.
• Uutta luova toiminta ja toiminnan kehittäminen.
• Hakijan taloudellinen tilanne ja avustuksen tarve sekä muualta saatavat tuet.
• Hakijan oma aktiivisuus ja yritteliäisyys.

1.2 TAVOITE
• Tukea liikuntalain ja nuorisolain nojalla aatteellisten yhdistysten liikuntatoimintaa ja/tai lapsi- ja nuorisotoimintaa sekä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain nojalla kulttuuritoimintaa.
• Huomioida erityisesti lasten ja nuorten tarpeet ja mahdollisuudet aktiiviseen ja luovaan vapaa-aikaan.
• Kannustaa laaja-alaiseen yhdistystoimintaan niin että aktiiviset yhdistykset tarjoavat kuntalaisille monipuolisia palveluja.

1.3 AVUSTUSMUODOT
• Toiminta-avustus
• Liikuntatoiminta
• Uimakoulutoiminta
• Lapsi- ja nuorisotoiminta
• Kulttuuritoiminta
• Hankeavustus (kulttuuritoiminta)
• Kulttuuri- tai taiteilijastipendi (kulttuuritoiminta)
• Seurantalojen käyttöavustus
• Kartta-avustus
• Hiihtolatujen hoitoavustus
• Liikunta-alueiden hoitoavustus sopimuksen mukaan

1.4 AVUSTUSTA EI MYÖNNETÄ
• Yksityishenkilöille
• Henkilöstö- ja ammattiyhdistyksille
• Poliittisille yhdistyksille/järjestöille
• Kunnan, seudun tai valtion toimintaan
• Kirkollista avustusta saaville yhdistyksille
• Mustasaaren kunnan muulta toimialalta avustusta saaville yhdistyksille
• Koulu-, opiskelija- ja vanhempainyhdistyksille
• Muun kunnallisen tahon järjestämään toimintaan
• Investointeihin
• Yrityksille tai yhtiöille

1.5 HAKUMENETTELY
Avustusten hakemisesta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla tammikuussa. Hakemusten on oltava perillä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla viimeistään 15.3. klo 16. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen
• Mustasaaren kunta, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Kuoreen merkintä ”Avustushakemus”.
TAI
• fritid@mustasaari.fi. Jos hakuajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, hakemuksen on oltava perillä viimeistään seuraavana arkipäivänä klo 16.

Hakemuslomakkeita saa kunnan verkkosivulta www.mustasaari.fi/koe-ja-nae.
Hakemusta varten on täytettävä Peruslomake A, ja muiden hakemusasiakirjojen on oltava avustusta koskevien ohjeiden mukaiset. Puutteellisesti täytettyjä hakemuslomakkeita ei huomioida käsittelyssä. Myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset hylätään.

Hakemukseen liitetään näiden ohjeiden mukaiset liitteet. Liitteitä voi toimittaa vielä kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

1.6 PÄÄTÖS
Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta päättää toiminta-, käyttö- ja kulttuuriavustusten sekä kulttuuristipendien jakamisesta huhti-toukokuussa. Vapaa-aikapäällikkö päättää hiihtolatujen hoitoavustuksista (toukokuussa) ja liikunta-alueiden hoitoavustuksista (marraskuussa). Päätökset annetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi seuraavassa kokouksessa. Avustuspäätöksestä käy ilmi vastaanottaja, avustuksen määrä, käyttötarkoitus ja avustuksen käyttöön liittyvät mahdolliset ehdot. Avustuspäätös ilmoitetaan hakijoille pöytäkirjanotteella, johon sisältyy oikaisuvaatimusohjeet. Yhdistykset voivat tehdä oikaisuvaatimuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaantiin lasketaan kuluvan sähköisesti kolme päivää ja postitse seitsemän päivää.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pidättää itselleen oikeuden kuitata myönnetyt avustukset niitä mahdollisia saatavia vastaan, joita Mustasaaren kunnalla tai Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymällä on yhdistykseltä.

1.7 SELVITYS
Yhdistys on velvollinen pyydettäessä selvittämään myönnetyn avustuksen käyttöä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja siihen kuuluvat asiakirjat selvittääkseen, onko avustus käytetty sovittuun tarkoitukseen. Jos avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi periä maksetun avustuksen takaisin kokonaan tai osittain.

KAIKKI LOMAKKEET JA HAKUAJAT

• Täytä aina Peruslomake A.
• Liitä hakemukseen liitelomake B–L sen mukaan, mitä avustusta haet.

HAKEMUS HAKUAIKA
A PERUSLOMAKE 15.3. (klo 16)

LIITELOMAKE
B LIIKUNTATOIMINTA 15.3. (klo 16)
C SEURANTALOJEN KÄYTTÖAVUSTUS 15.3. (klo 16)
D UIMAKOULUTOIMINTA 15.3. (klo 16)
E LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA 15.3. (klo 16)
H KULTTUURITOIMINTA 15.3. (klo 16)
K KULTTUURITOIMINNAN HANKEAVUSTUS 15.3. (klo 16)
L VAPAAT MUSIIKKIKOULUT 15.3. (klo 16)
F HIIHTOLATUJEN HOITOAVUSTUS 23.4. (klo 16)

VAPAAMUOTOINEN KULTTUURI- JA TAITEILIJASTIPENDI 15.3. (klo 16)
KARTTA-AVUSTUS jatkuva

Hakuajat ja lomakkeet >>> Lomakkeita päivitetään....