Avustukset

Liikunta-, lapsi-, nuoriso-, uimakoulu- ja kulttuuritoimintaa järjestävät yhdistykset voivat hakea kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta toiminta-avustusta. Toiminnan on käytävä ilmi yhdistyksen säännöistä tai toimintasuunnitelmasta. Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Mustasaari. Kulttuuriavustusta voivat hakea myös työryhmät tai yksityishenkilöt. Uuden (mustasaarelaisen) yhdistyksen rekisteröintihakemus on oltava jätetty edellisvuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen on noudatettava yhdistyslakia ja muita lakeja sekä yhdistyksen sääntöjä. Avustushakemusasiakirjojen on täytettävä näissä ohjeissa asetetut vaatimukset.

Avustusta myönnetään kalenterivuoden aikana samaan tarkoitukseen vain kerran (ja vain yhden Mustasaaren kunnan lautakunnan toimesta). Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustusta ei myönnetä tapahtumiin, hankkeisiin tai muihin tarkoituksiin, joiden jo toteutuneisiin kustannuksiin haetaan avustusta takautuvasti.

Toiminta-avustusta ei myönnetä kuntien (kunnan omien yksiköiden), seudun tai valtion toimintaan. Toiminta-avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille, yrityksille tai yhtiöille.

Virheellisten tietojen antaminen avustushakemuksessa tai avustusten väärinkäyttö vaikuttaa tuleviin avustuksiin sekä velvoittaa yhdistyksen palauttamaan saamansa avustuksen.

Tavoite

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tavoitteena on jakaa avustuksia liikunta-, lapsi-, nuoriso- ja uimakoulutoimintaan nuorisolain ja liikuntalain nojalla sekä kulttuuritoimintaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain nojalla. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pyrkii auttamaan aatteellisia järjestöjä järjestämään tällaista toimintaa. Avustuksella on tarkoitus edistää lapsi- ja nuorisotoimintaa kunnassa. Erityisesti huomioidaan lasten ja nuorten tarpeet ja mahdollisuudet aktiiviseen ja luovaan vapaa-aikaan. Avustuksen on myös tarkoitus piristää ja aktivoida yhdistyselämää. Yhdistyksen tulee olla aktiivisesti mukana ehkäisevässä päihdetyössä tarjoamalla tietoa ja koulutusta. Avustukseen oikeuttavan toiminnan on oltava päihteetöntä, muussa tapauksessa yhdistys on velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen. Avustuksen tarkoituksena ei ole toiminnan ylläpitäminen, vaan sen tukeminen. Kaikilla avustuksen saajilla on oltava omaa varainhankintaa toimintansa toteuttamiseen.

Avustusmuodot
Avustusmuodot ovat seuraavat:
- toiminta-avustus
• liikuntatoiminta
• lapsi- ja nuorisotoiminta
• uimakoulutoiminta
• kulttuuritoiminta
- kulttuuritoiminnan hankeavustus
- kulttuuristipendi
- nuorisoseurantalon ja kotiseututalon käyttöavustus
- hiihtolatujen hoitoavustus
- liikunta-alueiden hoitoavustus
- ohjaajakoulutusavustus (Ei jaeta 2016, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös  §5/2016)
- kartta-avustus

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon:
1. hakijan toiminnan käyttötarkoitus, laatu ja laajuus
2. lapsi-, nuoriso- ja junioritoiminnan laajuus
3. avustuksen tarve (hakijan taloudellinen tilanne)
4. hakijan aktiivisuus, yritteliäisyys ja oma rahoitus
5. hakijan muualta saatavissa oleva avustus.

Hakumenettely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta julkaisee avustusten hakuilmoituksen paikallislehdissä.

Avustushakemuslomakkeet saa tästä.

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteeseen Mustasaaren kunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai sähköpostitse osoitteeseen fritid@mustasaari.fi. Hakemus palautetaan viimeistään klo 16.00 näissä ohjeissa ilmoitettuna päivänä. Jos viimeinen hakupäivä on lauantai tai pyhäpäivä, hakemus on palautettava viimeistään seuraavana arkipäivänä klo 16.00. Hakemuksen mukana palautetaan näissä ohjeissa mainitut liitteet. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Puutteellisesti täytettyjä haku- ja liitelomakkeita ei huomioida päätöksentekovaiheessa, jos yhdistys ei täydennä niitä vapaa-aikapäällikön ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toiminta-avustusten, käyttöavustusten, kulttuuritoiminnan hankeavustusten ja kulttuuristipendien jakamisesta huhti–toukokuussa. Vapaa-aikapäällikkö päättää hiihtolatujen hoitoavustuksista (toukokuussa), liikunta-alueiden hoitoavustuksista (marraskuussa) ja ohjaajakoulutusavustuksista (marraskuussa). Päätökset annetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi seuraavassa kokouksessa.

Avustuspäätöksestä käy ilmi vastaanottaja, avustuksen määrä, käyttötarkoitus ja avustuksen käyttöön liittyvät mahdolliset ehdot.

Avustuspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille pöytäkirjanotteella, johon sisältyy oikai-su¬vaatimusohjeet. Yhdistykset voivat tehdä oikaisuvaatimuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi¬saannista (päätöksen postittamiseen lasketaan kuluvan seitsemän päivää).

Mikäli avustus on myönnetty hakijan antamien virheellisten tietojen perusteella tai avustusta ei ole käytetty avustusehtojen ja avustuspäätöksen mukaisesti, avustuksen maksaminen voidaan keskeyttää ja jo maksettu avustus voidaan periä takaisin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pidättää itselleen oikeuden kuitata myönnetyt avustukset niitä mahdollisia saatavia vastaan, joita Mustasaaren kunnalla tai Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymällä on kultakin yhdistykseltä.

Selvitys
Yhdistys on velvollinen selvittämään myönnetyn avustuksen käyttöä. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi vaatia saajaa palauttamaan avustuksen joko kokonaan tai osittain. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan hallinto ja talous selvittääkseen, onko avustusehtoja noudatettu.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat periaatteet ja ohjeet, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminta >>>