Expertgrupp

Den som känner oro för en elev, skall ta detta till diskussion med eleven. Kvarstår oron för eleven kontaktas vid behov vårdnadshavare och elevhälsans tjänster erbjuds. Tillsammans med eleven kontaktas elevhälsans personal. Personalen inom elevvården bedömer om behovet av stöd behöver utredas. Efter detta är det möjligt att sammankalla en expertgrupp. Expertgruppen kan bestå av lärare, kurator, skolhälsovårdare, skolpsykolog osv. Expertgruppens storlek kan variera från gång till gång. Även andra viktiga personer för dej, kan delta i expertgruppens möte. Du skall godkänna vem som ingår i gruppen, beroende på din ålder så kan även dina föräldrars åsikt beaktas.