Skolhälsovård / Elevvård

Elevvård och främjande av trygghet och säkerhet
Elevvard dockor
Gemensam elevvård:

Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen. Till den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och elevgrupperna.

Individuell elevvård:

Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven samt yrkesövergripande elevvård som gäller en enskild elev. 
Se närmare läroplan

Skolpsykolog