Läroplan

Förskolans läroplan

Bekanta dig med vår broschyr

Språk och interaktion

Målet är att barnets språkliga färdigheter skall utvecklas så att barnet har vilja, mod och förmåga att uttrycka sig, sina känslor och tankar, samt att utveckla förmåga att växelverka med sin omgivning. Genom att lyssna, själv hitta på och framföra sagor, berättelser, dikter, ramsor och pjäser utvecklas bl.a. barns tänkande, kreativitet, språkliga medvetenhet, känsloliv, samt deras empatiska och sociala förmåga. Som gruppmedlemmar vänjer de sig vid att lyssna både på barns och vuxnas tal, att delta i diskussioner och att vid behov vänta på sin tur. Tvåspråkigheten är en naturlig del i interaktionen i en tvåspråkig kommun. Förskoleundervisningen lägger en grund för läs- och skrivinlärningen. Förutsättningen för att barn skall utveckla läs- och skrivfärdigheter är att barnen har hört talat språk, att någon har lyssnat och diskuterat med dem, samt att de har fått ställa frågor och fått dem besvarade. Målet är att väcka och öka barnets intresse för att iaktta och undersöka talat och skrivet språk.

Matematik

Den vuxnes roll i förskolan är att skapa en pedagogisk miljö som stödjer och främjar utvecklingen av det matematiska tänkandet, samt bidrar till en positiv attityd till ämnet hos barn. Målet är att barnet lär sig förstå matematiska begrepp och symboler (antal, former, tidsbegrepp, motsatser m.m.), vilket är en förutsättning för den fortsatta matematiska utvecklingen. I förskoleundervisningen grundläggs och förstärks barns lärande i matematik. Lekar, berättelser, rörelser, sånger, spel och riklig konkretion främjar barns upplevelse av matematiken som en intressant och meningsfull verksamhet.

Etik och livsåskådning

De etiska värdena och normerna tydliggörs och ges konkret innebörd i förskolans dagliga verksamhet. Pedagogerna har ett stort ansvar i att förmedla etiska värden och normer i ord och handling genom respektfullt bemötande, delaktighet, medinflytande och förståelse. Religions- och samvetsfrihet är en rättighet som tryggas i 11 § i grundlagen. I förskoleundervisningen ingår etisk fostran och kulturell åskådningsfostran. I enlighet med vårdnadshavarens val deltar barnet i religionsfostran, livsåskådningsfostran eller i annan ordnad undervisning. Målet med etik-, religions- och livsåskådningsfostran är att stöda utvecklingen av respekt, hänsyn, inlevelse, solidaritet och ansvar, samt att ge möjlighet att möta religiösa och åskådningsmässiga frågor i anslutning till människorelationer, miljö och gemenskap.

Natur och miljö

Målet för förskoleundervisningen i natur- och miljökunskap är att barnen lär sig förstå och uppskatta naturen och den av människan skapade miljön, olika slags människor och kulturer, samt att förstå hur de egna handlingarna påverkar närmiljön. Barnen lär sig att i sin egen verksamhet beakta variationen i naturen, trivsel och estetiska aspekter i miljön, samt att agera på ett sätt som skonar och vårdar miljön. En förutsättning för att skapa ett positivt förhållande till miljön, är att barnet upplever sin livsmiljö som en trygg och intressant plats för lek och utforskning.

Hälsa

I förskoleundervisningen främjas barnens fysiska, psykiska och sociala hälsa, samt deras växande och utveckling. I naturliga vardagliga situationer främjas barnens förmåga att förstå och ta ansvar för sin hälsa och säkerhet. Målet är att genom verksamhet och umgängesfostran vägleda barnen i positiva människoförhållanden, ett sunt känsloliv och undvikande av våld. Betydelsen av att värna om sin hälsa, sitt välbefinnande, sin dagliga hygien, samt vikten av motion poängteras.

Fysisk och motorisk utveckling

Målet är att lära basfärdigheter motsvarande ålder; att utveckla koordinationen, rörligheten, smidigheten och musklerna och på så sätt behärska sin kropp. I koordinationen betonas utvecklandet av samarbete mellan ögon och händer, balans, rytm och reaktionsförmåga. Betydelsen av rätt arbetsställning och penngrepp poängteras. Målet är också att barnet lär sig samarbetsförmåga så att barnet via lekar och spel lär sig beakta andra barn, uppskatta och motivera dem och lära sig regler och normer som verksamheten förutsätter. Grovmotorik innebär att barnet lär sig att behärska sin kropp: springa, hoppa, klättra, klänga, stödja och balansera. Innan barnet börjar skolan lär det sig också många komplicerade lekar, t.ex. att hoppa rep, klarar olika boll och regellekar. Finmotorik innefattar bl.a. öga - handkoordination, munnens - motorik, rörelsesånger och klapplekar.

Konst och kultur

Musik och konst spelar en viktig roll i förskoleundervisningen för utvecklingen av barnens skapande förmåga, känsloliv, kunskaper och färdigheter. Målet är att utveckla barnens förmåga att uttrycka tankar, känslor, kreativitet och fantasi i uttrycksformer som lek, rörelse, drama, musik, dans, bild och skapande. Barnen vägleds i långsiktigt konstnärligt konstnärligt arbete och i att värdesätta det egna och andras arbete. Barnen skall ha möjligheter att bekanta sig med medierna och lära sig att använda dem. Barnets kulturella identitet stärks och barnets förståelse av sitt eget kulturarv och av kulturell mångfald stöds. Barnen vägleds i att värdesätta och värna om de estetiska och kulturella värdena i naturen och i den av människan skapade miljön. Inlärningsmiljön bör också vara estetisk utgående från barnens syn.