Info och avgifter

Avgifter för barndagvården fr.o.m. 1.8.2018

Maximiavgiften för familjens yngsta barn i heldagsvård är 289 € per månad och avgiften för följande barn i åldersordning är högst 145 € per månad. Avgiften för följande barn är 50 % av den avgift som fastställts för familjens yngsta barn.
Om avgiften är mindre än 27 € per månad uppbärs ingen avgift.
Avgifterna baserar sig  på Undervisning- och kulturministeriets direktiv (1503/2016) trädde i kraft 1.3.2017.
I familjens storlek räknas in personer som lever i gemensamt hushåll i ett äktenskap eller ett äktenskapsliknande  förhållande samt bådas samtliga minderåriga barn som bor i samma hushåll. Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 138 euro för varje följande barn under 18 år i familjen.

Antal personer i familjen

Inkomstgräns euro/månad

Avgiftsprocent

2

2102

10,7%

3

2713

10,7%

4

3080

10,7%

5

3447

10,7%

6

3813

10,7%

 

 

 


Dagvårdsavgiften i en tre personers familj med bruttoinkomst 3200,- per månad är 52,-
(3200 - 2713 = 487 x 10,7% = 52,-)

Följande avgiftssystem finns inom kommunen från och med 1.8.2017:

Max 60 h/mån

Motsvarande 1-14 h/v

50% av full avgift

61-86 h/mån

Motsvarande 15-20 h/v

60% av full avgift

87-115 h/mån

Motsvarande 21-27 h/v

70% av full avgift

116-149 h/mån

Motsvarande 28-34 h/v

80% av full avgift

150 h/mån

Motsvarar minst 35 h/v

100% av full avgift

 

1. Förskolebarn (4 timmar/dag)
Avgifter för dagvård utöver förskoleundervisning

Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning är avgiftsfri.
Inom förskoleundervisningen tillämpas samma verksamhetstider som inom grundläggande utbildning, dock med undantaget att förskoleundervisningen avslutas senast 31.5. 

2. Efterskänkande och nedsättning av avgift

Dagvårdsavgiften kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill med beaktande av den betalningsskyldiges försörjningsplikt eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.
Då dagvårdsavgiften p.g.a. att inkomstutredning saknats har fastställts vara högre återbetalas inte skillnaden mellan den högre avgiften och den avgift som fastställs enligt inkomstutredningen.

3. Avgift för rehabiliterande dagvård

Delvis eller fullständig avgiftsfri dagvårdsplats beviljas gravt handikappade barn, enligt lagen om specialomsorger, om dagvården är antecknad som rehabiliterande verksamhet i specialomsorgsplanen eller därtill anknuten individuell plan (IP). Om dagvården helt och hållet är rehabiliterande och familjen inte annars skulle använda sin rätt till dagvård och ett skilt beslut om specialomsorger tagits, tas ingen klientavgift.
Vårdnadshavaren skall tillställa en kopia av specialomsorgsplanen eller därtill anknuten individuell plan till anordnaren av dagvården.
Befrielse från eller sänkning av vårdavgiften beviljas från början av följande månad efter att ansökan lämnats. 

4. Frånvarons inverkan på avgifterna
  • Dagvårdsavgiften uppbärs endast för 11 kalendermånader under ett verksamhetsår. Om dagvården inletts senast 1.9 föregående år och barnet haft minst 10 lediga verksamhetsdagar under verksamhetsåret är juli månad avgiftsfri.

  • Dagvården samkoordineras under loven.

  • Om ett barns dagvård börjar eller slutar mitt under kalendermånaden, bestäms en lägre månadsavgift enligt antal timmar. 

  • Om barnet  på grund av sjukdom är borta från dagvården över 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs som avgift hälften av månadsavgiften. För frånvaro på grund av sjukdom som varar hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift.

  • Om barnet på grund av annan orsak är borta från dagvården hela kalendermånaden, uppbärs som avgift hälften av månadsavgiften.

  • Dagvårdsplatsen kan överlåtas men avbrottet ska vara minst 4 månader och högst 1 år för att  dagvårdsavgiften inte ska debiteras. Överlåtelsen kan inte göras retroaktivt.

  • Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan ett avgiftsfritt avbrott i vårdförhållandet hållas. Avbrottet måste vara minst 2 hela kalendermånader men får vara högst 3 hela kalendermånader. Dagvårdsplatsen sägs inte upp. Avtalet kan inte ingås retroaktivt. Förskolebarn har rätt att delta i förskolan trots avbrottet.

5. Avtalets giltighet och uppsägning av dagvårdsplats

Dagvårdsavtalet gäller tillsvidare.
Varje barn inom den kommunala dagvården i Korsholm har erhållit en fortlöpande dagvårdsplats fram till skolstarten.
Rekommenderad uppsägningstid på dagvårdsavtalet är 30 dagar. Uppsägningen görs skriftligt. Förskoleplatsen behöver inte sägas upp.

 

Gällande avgifter fr.o.m. augusti 2018