Subjektiv rätt till dagvård

Subjektiv rätt till dagvård från och med 1.8.2016

Lagen om den subjektiva rätten till dagvård träder i kraft 1.8.2016. I enlighet med lagen har varje barn rätt till småbarnspedagogik som omfattar 20 timmar i veckan.
Kommunen ska i enlighet med lagen ordna småbarnspedagogik på
heltid om barnets vårdnadshavare arbetar eller studerar, är företagare eller arbetar i annat jobb på heltid. Barnet har också rätt till mera än 20 timmar
småbarnspedagogik om vårdnadshavarna arbetar deltid eller tillfälligt, deltar i
verksamhet som främjar sysselsättning, rehabilitering eller annan motsvarande
orsak.

Dessutom har barnet rätt till småbarnspedagogik på heltid om det är nödvändigt för barnets utveckling, stödbehov eller familjens förhållanden eller om det annars är för barnets bästa. Dagvårdsledarna/daghemsföreståndarna diskuterar med vårdnadshavarna om deras situation och kommer överens om barnets småbarnspedagogiska timantal. Samarbete görs även med specialdagvården socialväsendet och HVC.

DEN SUBJEKTIVA RÄTTEN TILL DAGVÅRD I KORSHOLMS KOMMUN FRÅN OCH MED 1.8.2017:

  • Om en eller båda vårdnadshavarna är hemma av någon orsak (t.ex. arbetslöshet, moders/faderskapsledighet, vårdledighet etc.) har barnet enligt bildningsnämndens beslut rätt till HÖGST 25h/vecka
  • Förskoleundervisningen är 4h/dag
  • Barnet får föras till daghemmet tidigast kl. 7:00 och bör hämtas från daghemmet senast kl. 16:00
  • Daghemmet beslutar om vilka veckodagar som timmarna kan reserveras
  • Antalet timmar/vecka kan inte överskridas, när antalet timmar/vecka är förbrukade tas barnet inte emot mera denna aktuella veckan.