Hushållsvatten

Ett av våra viktigaste livsmedel är vatten. Ett gott hushållsvatten är ofarligt för hälsan, har god smak, är klart och färglöst samt lämpligt för sitt ändamål. Hushållsvattnet övervakas genom regelbunden provtagning, vilket garanterar att den enskilde konsumenten som är ansluten till allmänt vattenledningsnät har ett dricksvatten av god kvalitet.

För hushållsvattnets kvalitet har uppställts såväl kvalitetskrav med tanke på hälsan som kvalitetsrekommendationer. Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 definierar kvalitetskraven och övervakningsbehoven för hushållsvatten.
Hälsoskyddslagens 16 § definierar hushållsvattnet på följande sätt:

  • allt vatten som är avsett för dryck, för matlagning eller för andra hushållsändamål, oavsett om vattnet tillhandahålls genom ett distributionsnät, från tankbil eller tankbåt, i flaskor eller i behållare
  • allt vatten som i ett företag inom livsmedelsbranschen används för tillverkning, bearbetning, konservering eller saluföring av livsmedel.

Som hushållsvatten betraktas dock inte vatten som används uteslutande för tvättning, bykning eller städning, för sanitetsändamål eller för andra motsvarande ändamål.

De små enheternas kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten definieras i social- och hälsovårdsministeriets förordning 401/2001. Förordningen gäller för anläggningar som levererar hushållsvatten mindre än 10 m3 per dag eller för mindre än 50 personers behov. Förordningen gäller också företag inom livsmedelsbranschen som inte omfattas av förordningen 461/2000 samt enskilda hushåll som nyttjar vattnet för deras egen vattenförsörjning (hushållsvattenbrunn).