Ändring av väghållningen i Kvevlax

Korsholms kommun övertar väghållningen på en delsträcka av Koskövägen från Kvevlaxvägens korsning till Stubbhagavägens korsning vid Mararna planområde från och med 1.1.2021.

Skötseln av den egna infarten hör till fastighetsägarnas ansvar, även för den snö som kommer vid snöplogning av vägområdet. Borttagning av halksand på våren från väganslutningen hör också till fastighetsinnehavarens ansvar.

Projekteringsingenjörens beslut § 46/2020, 7.12.2020
Plankarta
PM över övertagning av vägsträckan (på finska)