Smedsby centrum I

Smesby centrum

Lediga tomter

Nr

Kvarter

Tomt

Areal (m²)

Total byggrätt-vym²

Årsarrende (€)

4 19 del av 1 1 445 2 256 14 618,88
         

 

Reserveringstiden är 1 år. 
Reserveringsavgiften är 50 % av årsarrendet och gottgörs vid ingånget avtal.
Tomten kan arrenderas efter att bygglovsansökan har inlämnats.

MATERIAL:
Plankarta
Planbeskrivning
Illustrationer
Protokollsutdrag SBN 3.4.2019 §71
Reserverings principer för par-, rad-, och höghustomter
Ansökningsblankett

Tilläggsuppgifter:
Simon Weiner, tfn 06 327 7177 eller förnamn.efternamn@korsholm.fi

Ansökningarna ska lämnas in till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommuns planläggning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.