Planeringsnivåer

Planläggningen styrs av markanvändnings- och bygglagen (MBL), markanvändnings- och byggförordningen (MBF) samt de riksomfattande målen för områdesanvändningen.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen är en del av markanvändnings- och bygglagens system för planering av områdesanvändningen. Målen utgör statsrådets syn på områdesanvändningen ur riksintresse. Målens viktigaste uppgift är att säkerställa att frågor ur riksintresse beaktas vid områdesplaneringen.

Utdrag Landskapsplan

Landskapsplan

 • uppgörs av Österbottens förbund 
 • omfattar flera kommunen
 • visar placeringen av de väsentligaste delarna för landskapet som t.ex. tätort- och centrumområden, huvudvägarna och regionala grönområden
 • styr utarbetandet av general- och detaljplaner

Utdrag Solf DelgeneralplanGeneralplan

 • uppgörs av planläggningsavdelningen/samhällsbyggnadsnämnden
 • godkänns av fullmäktige
 • kan täcka hela kommunen eller endast delar av kommunen
 • presenterar/visar områdets huvudsakliga användningsområden dvs. boendeområden, arbetsplatsområden, grönområden
 • styr utarbetande av detaljplaner

 Utdrag Solf DetaljplanDetaljplan

 • uppgörs av planläggningsavdelningen/samhällsbyggnadsnämnden
 • godkänns av fullmäktige, med undantag av planer med ringa verkningar vilka kan godkännas av samhällsbyggnadsnämnden
 • detaljplanens storlek/omfattning varierar
 • visar detaljerad områdesanvändning; tomternas antal, användningsändamål och byggrätt