Planläggning

På planläggningsavdelningen utarbetas general- och detaljplaner, vilka sedan behandlas politiskt i samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Från nämnden förs planerna vidare via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för godkännande. Detaljplaner med ringa verkan eller små ändringar kan godkännas av samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden består av 11 medlemmar med respektive ersättare, samt en representant för ungdomsfullmäktige. Nämnden har sitt möte var tredje vecka och mötens föredragningslistor och protokoll kan läsas här.

Planläggningen arbetar också med utdelningen av lediga bostads- och industritomter,  utarrendering av kommunens åkermarker, industritomter och bostadstomter  samt fastighetsköp och mätningstjänster.

Framlagda planer