Boende och samhälle

Byggande

Tomtansökan

Anmälan om avgång av byggnad

Anmälan om byggnadsskede

Ansökan / anmälan, ansvarig arbetsledare

Ansökan om bygglov samt övriga tillstånd

Anhållan om att förlänga bygglovets giltighetstid

Ansökan, Avgörande som gäller planeringsbehov, 137 § MarkByggL. Ansökan, Undantag, 171-174 § MarkByggL

Byggprojektanmälan / RH1 och RH5

Delgivning till granne

Delgivning till granne (flera)

Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

Borrhål för bergsvärme närmare än 10 meter från tomtgräns

Borrhål för bergsvärme närmare än 15 meter från tomtgräns

 

Boende

Utredning över avloppsvattensystem

FAB Korsholms Bostäder

Bostadsansökan

Hyresgaranti

Vattentjänstverket

Ansökningsblankett för anslutning till avloppsledningsnätet

Ansökningsblankett för vatten- och/eller avloppsanslutning

Bilaga till ansökningsblankett

Västkustens miljöenhet

Livsmedelstillsyn

Anmälan om avbrytande eller avslutande av verksamhet samt byte av innehavare

Anmälan om livsmedelslokal

Anmälan om material och förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel

Anmälan om livsmedelsförsäljning i mobil livsmedelslokal

Underrättelse om livsmedelsförsäljning i mobil livsmedelslokal på en ny ort

Miljöhälsovård

Anmälan enligt Hälsoskyddslagen 13 §

Bilageblankett 2, skola

Bilageblankett 3, daghem

Bilageblankett 4, ålderdomshem, vårdhem

Bilageblankett 5, frisersalong, skönhetssalong eller motsvarande

Bilageblankett 6, nöjes- eller samlingslokal, idrotts- eller konditionssal

Bilageblankett 7, hotell och annan inkvarteringslokal

Bilageblankett 8, simhall, badstrand, badanläggning eller allmän bastu

Bilageblankett 9, solarium

Anmälan enligt 6 § i konsumentsäkerhetslagen

Ansökan för detaljhandelstillstånd för försäljning av läkemedelspreparat avsedda för behandling av nikotinberoende

Miljövård

Muddringar och tillstånd enligt vattenlagen

Anhållan om befrielse från anslutning till avloppsnätet

Anmälan om lagring av gödsel i stack

Utredning av avloppssystem

Miljötillstånd och anmälningar enligt miljöskyddslagen