Aktuellt

   

Verksamhetsområde för vattentjänstverket 

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut 10.10.2018 § 176 fastställt verksamhetsområdena för vattenledningsnätet och avloppsledningsnätet i Korsholm.

Närmare uppgifter ges av vattentjänstverkets mätningstekniker Patrik Bondas. Han nås på gsm 050 69 024 eller patrik.bondas@korsholm.fi.

Kartor över avloppsledningsnätverken:
Björköby
Jungsund
Karperö
Kuni
Kvevlax
Petsmo
Relpot
Singsby
Smedsby-Böle
Solf / Sulva
Toby-Helsingby
Veikars
Vikby
Västerhankmo

Kartor över vattenledningsnätverken:
Fastlandet
Skärgården

 


 

Vattentjänstverket meddelar

Fakturering av bruks- och grundavgifter för vatten 2018

  • Första fakturan skickas vecka 7 och är en uppskattningsfaktura för tiden 1.1–31.3.2018.

  • Andra fakturan skickas vecka 20 och är en uppskattningsfaktura för tiden 1.4–31.5.2018.

  • Tredje fakturan skickas vecka 35 och är en utjämningsfaktura som baserar sig på förbrukningen från förra avläsningen.

  • Fjärde fakturan skickas vecka 45 och är en uppskattningsfaktura för perioden 1.10–31.12.2018.

Mätaravläsningskorten för vatten skickas ut vecka 22.

Fastighetens vatten- och avloppsanordningar

I de fastigheter där det saknas t.ex. skyddsrör kring inkommande vattenledning, fastighetsvis tomtavstängningsventil eller det är svårt att stänga ventilerna kring vattenmätaren kan man ta kontakt med arbetsledaren Dan Antell. Han gör en kostnadsuppskattning för den del som fastighetsägaren ska betala och kommer överens med fastighetsägaren om eventuella åtgärder.

Dan Antell kan kontaktas via telefon 050 69 613 eller via e-post dan.antell@korsholm.fi.

De fastigheter vars avloppsledning är inkopplad till det kommunala avloppsledningsnätet bör uppfylla kravet på 200 mm uppdämningshöjd (lägsta avloppspunkten i fastigheten bör vara 200 mm högre än anslutningsbrunnens lock). Detta berör speciellt hus med källarvåning om det finns golvbrunn i källarvåningen.

Kontakta mätteknikern Patrik Bondas om du vill ha kontrollerat höjderna på befintlig avloppsledning på fastigheten. Han nås via telefon 050 69 024 eller e-post patrik.bondas@korsholm.fi.