Aktuellt

Vattentjänstverket meddelar

Faktureringsperioderna blir för år 2017:

Första fakturan skickas vecka 7 och är en uppskattningsfaktura för tiden 1.1–31.3.2017.

Andra fakturan skickas vecka 21 och är en uppskattningsfaktura för tiden 1.4–31.5 2017

Tredje fakturan skickas vecka 35 och är en utjämningsfaktura som baserar sig på förbrukningen från förra avläsningen.

Fjärde fakturan skickas vecka 45 och är en uppskattningsfaktura för perioden 1.10–31.12.2016.

Vattenmätaravläsningen 2017

Alla mätaravläsningskort postas som vanligt till kunderna i början av juni och förutom de tidigare anmälningsalternativen kan man fr.o.m. 1.6.2017 meddela vattenmätarställningen via kommunens webbplats. Väljer man det alternativet matar man in mätarnumret och pinkoden som finns på avläsningskortet och följer därefter anvisningarna. Man kan också samtidigt kontrollera hur mycket vatten som använts årligen på fastigheten under de senaste åren.

Fastighetens vatten- och avloppsanordningar

I de fastigheter där det saknas t.ex. skyddsrör kring inkommande vattenledning, fastighetsvis tomtavstängningsventil eller det är svårt att stänga ventilerna kring vattenmätaren kan man ta kontakt med arbetsledaren Dan Antell. Han gör en kostnadsuppskattning för den del som fastighetsägaren ska betala och kommer överens med fastighetsägaren om eventuella åtgärder.

Dan Antell kan kontaktas via telefon 050 69 613 eller via e-post dan.antell@korsholm.fi.

De fastigheter vars avloppsledning är inkopplad till det kommunala avloppsledningsnätet bör uppfylla kravet på 200 mm uppdämningshöjd (lägsta avloppspunkten i fastigheten bör vara 200 mm högre än anslutningsbrunnens lock). Detta berör speciellt hus med källarvåning om det finns golvbrunn i källarvåningen.

Kontakta mätteknikern Patrik Bondas om du vill ha kontrollerat höjderna på befintlig avloppsledning på fastigheten. Han nås via telefon 050 69 024 eller e-post patrik.bondas@korsholm.fi.