Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på


INBJUDAN
Information om delgeneralplan för Karperö–Singsby ordnas
30.5.2017 kl. 17–19 vid Norra Korsholms skola, Karperö.
Välkommen!


Karperö-Singsby delgeneralplan
Framlagt: 29.5–27.6.2017
Ett preliminärt utkast till plan är framlagt (MBF 30).
Kontaktperson: Catarina Simons, planläggare
Plankarta
Planbeteckningar
Planbeskrivning
Dimensioneringssystem
Byggplatser enligt fastigheter
Naturinventering 2014
Landskaps- och kulturmiljöinventering 2015

Ändring och utvidgning av detaljplan för Kvevlax lärcenter
Framlagt: 9.5–7.6.2017
Ett program för deltagande och bedömning är framlagt (MBL 63).
Kontaktperson: Anne Holmback, planläggare
Program för deltagande och bedömning 

Gammelstadsvägens detaljplan, Smedsby

Framlagt: 9.5–7.6.2017
Ett utkast till plan är framlagt (MBF 30 §).
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggare
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program fördelatagande och bedömning
Bilaga 2 Statistikblankett

Blankett för åsikt/anmärkning


 

Fältarbete i Kvevlax

Korsholm kommun utför i samarbete med Riitta Jaakkola en landskaps- och kulturmiljöinventering i Kvevlax för uppgörande av delgeneralplan. Inventeringen pågår 6.3–30.6.2017

Korsholms kommun/Barbara Påfs, tfn 06 327 7175

Inventeringsområdet är en växande tätort i landsbygdsmiljö belägen ca 9 km nordost om kommuncentrumet. Kvevlax centrum, samt områden i anknytning till centrumkärnan och längs Koskövägen genom byn är till stor del detaljplanerade. Inom inventeringsområdet finns stora öppna åkerlandskap, men också obebyggda skogsområden. I öster gränsar inventeringsområdet till Kyro älv och Lappsundsån. 

En del av området är enligt Österbottens landskapsplan beläget inom område som är nationellt värdefullt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Området hör till Kvevlax kyrkonejd och kulturlandskapet vid Kyro älv (rky 101).

En del av området är också beläget inom byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY).
-       Stengärdesgårdarna i Moippe by

I den aktuella landskaps- och kulturmiljöinventeringen ska följande utredas:

  • Historik om var och hur byn har uppkommit.
  • Tidigare inventerade objekt gås igenom, och en uppdatering av samtliga objekt görs. Inventeringen som nu uppgörs ska ersätta den tidigare uppgjorda byggnadsinventeringen.
  • Byggnader från 1950- och 1960-talet samt också byggnader byggda senare, vilka är av historiskt, arkitektoniskt och miljömässigt värde.
  • Värdefulla gårdar/ gårdsgrupper/ miljöer/ kulturmiljöer med avseende på historik/ byggnadshistorik/ byamiljö/ landskap.
  • Landskapets särdrag och för landskapsbilden värdefulla områden.
  • Bilder/ fotografier av inventeringsobjekten/ miljöerna/ landskapen.
  • Översiktskartor med inventeringsobjekten/ landskapsobjekten framställda.
  • Om eventuella miljöer/landskap borde skyddas, och vad som i sådana fall ligger till grund för skyddandet.
  • Rekommendationer för planläggningen på delgeneralplanenivå med hänvisning till inventeringens resultat/ slutsatser.