Lupapiste

Nu kan du be om råd eller ansöka om lov också elektroniskt >

                  Lupapiste.fi

 Ta kontakt med byggnadstillsynen, då du behöver uppgifter om t.ex.

  • bygglov
  • åtgärdstillstånd och anmälan om åtgärd
  • undantagsbeslut och avgöranden om planeringsbehov
  • rivningslov och rivningsanmälan
  • tillstånd för miljöåtgärder
  • byggbestämmelser
  • tillsyn över den byggda miljön
  • byggnadsskyddsärenden

Att ta kontakt med byggnadstillsynen i ett tillräckligt tidigt skede ger bästa möjliga förutsättningar för lovsbehandlingen!