Åtgärdsanmälan

Åtgärdsanmälan      

Anmälningsförfarande som är lättare än ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd kan tillämpas på vissa byggnadsåtgärder.

På ett område utanför detaljplanområdena tillämpas anmälningsförfarande i stället för tillståndsförfarande i fråga om en mindre ekonomibyggnad, högst 20 m2, som hör till en redan befintlig bostad eller som är nödvändig för bedrivande av jordbruk, om byggnaden är utan eldstad, har en våning och är försedd med åstak. Närmare uppgifter fås i kommunens byggnadsordning.

Anmälningsförfarande kan användas för endast en separat ekonomibyggnad/byggplats. För en större ekonomibyggnad eller en ekonomibyggnad av annat slag behövs bygglov. Byggnadens våningsyta räknas in i byggplatsens byggrätt. Vid placeringen av en mindre ekonomibyggnad och en mindre byggnad eller konstruktion bör bl.a. följande faktorer beaktas: 

  • Den skall placeras på det befintliga gårdsområdet. På ett strandområde skall avståndet från strandlinjen överensstämma med gällande plan eller kommunens byggnadsordning.
  • Om det finns andra byggnader på mindre än 8 m avstånd skall dessutom brandföreskrifterna i anslutning till byggande beaktas.
  • Avståndet från grannens rå skall vara minst 5 m.
  • Avståndet från körbanans mittlinje på en allmän väg skall i allmänhet vara minst 20 m och från körbanans mittlinje på en enskild väg 12 m.

 Ekonomibyggnaden får inte försvåra byggande och användning eller underhåll av servitutsvägar.

Anmälningsförfarande tillämpas dock inte vid uppförande av en bastubyggnad, en byggnad som tillfälligt kommer att användas för boende eller ett tillfälligt djurstall. De förutsätter bygglov.  

Till anmälan skall fogas en utredning om åtgärdens omfattning och art och vid behov sökandens utredning om besittningsrätten till byggplatsen eller tomten. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall i stället för anmälan kräva att bygglov eller åtgärdstillstånd söks, om det är nödvändigt med tanke på det allmänna intresset eller grannarnas rättsskydd (129 § 2 mom. MarkByggL). Byggande eller någon annan åtgärd kan inledas, om inte byggnadstillsynsmyndigheten inom 14 dagar från mottagandet av anmälan har krävt att tillstånd skall sökas för det anmälda projektet (129 § 2 mom.MarkByggL).

 Anmälan förfaller om åtgärden inte har inletts och slutförts inom tre år. 

 Handlingar som behövs för skriftlig anmälan:

  Beroende på projektets omfattning kan bl.a. följande handlingar behövas:

  • anmälningsblankett
  • utdrag ur detaljplan eller grundkarta
  • situationsplan
  • byggnadsritning, var det åtminstone framgår byggnadens mått, takform samt material
  • blankett för rågrannarnas samtycke

Ifall du bygger på glesbygden under fem meter men över fyra meter från grannens rå behöver du ha rågrannens samtycke till byggandet.

Ifall du bygger en mindre separat byggnad (under 10m²) närmare än fyra meter från grannens rå behöver du ha rågrannens samtycke till byggande (MBL 129 §,MBF 62 §).

En förteckning över de åtgärder som kan vidtas med anmälningsförfarande i Korsholms kommun framgår av Korsholms kommuns byggnadsordning.