Vintern och vårens möteskalender fastställd

Den 7 januari ska kommunstyrelsen behandla den rådgivande folkomröstningen om en eventuell kommunfusion. Därefter går ärendet vidare till fullmäktige som fattar beslut om detaljerna kring folkomröstningen på sitt möte den 14 januari. Själva folkomröstningen kan sedan hållas en söndag inom mars, högst antagligen den 17 mars.

Fusionsavtalet skulle vara framlagt 30 dagar från och med den 21 januari. Under den tiden kan korsholmarna lämna in anmärkningar eller kommentarer till avtalet. Invånarna ska även informeras om avtalets innehåll och innebörd under denna tid, men på vilket sätt är ännu oklart.

-          Styrelsen diskuterade olika sätt att informera invånarna på och man ansåg att beredningen var för snäv. Därför återremitterades ärendet, säger kanslichef Solveig Söderback.

Styrelsen behandlade även ärendet med tillsättandet av en tjänsterektor vid Kvevlax lärcenter. Ärendet hade återremitterats på mötet den 26 november på grund av att styrelsen bland annat ansåg att en ny tjänst inte passade med lärcentrets sparkrav.

-          Tjänsterektorn skulle vara en helt ny tjänst vid Kvevlax lärcenter och är därmed en tilläggsresurs. Styrelsen diskuterade detta flitigt eftersom lärcentrets sparmål har varit på tapeten den senaste tiden. Om tanken är att man ska spara så klingar det dåligt med att skjuta till ännu mer pengar, konstaterade styrelseordförande Lars Gästgivars efter mötet 26.11.

På måndagens möte var det annat ljud i skällan.

-          Styrelsen såg det inte som rimligt att koppla ihop sparkraven med tjänsterektorn. Båda frågorna ses som viktiga men man valde att behandla dem skilt för sig, säger Söderback.

Därmed föreslog styrelsen för fullmäktige att en tjänsterektor inrättas från och med den 1.2.2019. Lärcentrets sparkrav återkommer man till som ett eget ärende.

Styrelsen beslutade även att ta över två byggprojekt i kommunen. Det handlar om projekten med Solf daghem och Helmina där entreprenören misskött sig och inte hållit tidtabellen. Kommunen blir nu huvudentreprenör för projekten.