Viktig varginfo för Korsholm

Vintern står för dörren och så även snön. Det betyder att vargobservationerna sannolik kommer öka och att det blir lättare att se var vargen rört sig. Därför har Korsholms kommun sammanställt följande informationspaket för sina invånare.

Bakgrundsinformation

Vargstammen är skyddad via ett EU-direktiv. Direktivet ligger till grund för de nationella bestämmelserna. I Finland finns en förvaltningsplan för vargstammen som jord- och skogsbruksministeriet har godkänt.

Viltcentralen i Finland är den myndighet som verkställer förvaltningsplanen och därför är  det även viltcentralen som beviljar undantagslov då vargar ska skjutas. Kommuner har ingen beslutandemakt i dessa frågor.

Polisens roll

För att polisen skall ha skyldighet och befogenhet att ingripa krävs exempelvis att en varg uppvisar ett otypiskt beteende där den inte skyggar och flyr för människan utan närmar sig denna och/eller uppträder hotfullt eller aggressivt.  Därför är det viktigt att alltid ringa det allmänna nödnumret 112 om en varg rör sig inom 100 meter från huset eller uppträder hotfullt.

En allmän rädsla för att en eller flera vargar möjligen rör sig någonstans där man själv kan tänkas röra sig räcker inte för att polisen ska vidta åtgärder.

Det är värt att komma ihåg att en observation av en varg inte automatisk leder till direkta åtgärder från polisens sida utan en bedömning av situationen görs i varje fall skilt för sig.

Polisen har fyra olika alternativ att ta till då det gäller behandling av ärenden med varg.

1)      Inga åtgärder krävs från polisens sida

Ex: en vargobservation görs ute i skog och mark. Ärendet hör inte till polisen, men däremot till rovdjurskontaktpersonerna (kontaktuppgifter hittas längst ner på sidan) som kontrollerar observationen och för in den i ett register för observationer av stora rovdjur.

2)      Inga direkta åtgärder behövs men polisen påbörjar en lägesuppföljning

Ex: En varg har nattetid strövat över en gårdsplan och invånarna upptäcker vargspår följande morgon. Om detta är en engångsföreteelse kärvs inga ytterligare åtgärder. Men ifall fler observationer av varg görs på området kan polisen ta beslut om åtgärdsalternativ tre.

3)      Läget kräver direkt åtgärd, fördrivning

Ex: Fördrivning utförs på vargar som återkommande rör sig i bebyggelse. Efter att fördrivning gjorts görs igen en lägesuppföljning för att se om fördrivningen haft effekt. Ifall den haft effekt så krävs inga fler åtgärder och ärendet avslutas.
Ifall fördrivningen inte haft effekt kan denna upprepas max en gång till och ifall inte ens detta haft effekt så kan polisen ta beslut om åtgärdsalternativ fyra.

4)      Läget kräver direkt åtgärd, avlivning

Ex: Avlivning föregås oftast av andra åtgärder men kan i vissa fall utföras som en direkt åtgärd då situationens allvar kräver detta. Avlivning ses alltid som en sista utväg.
För att beslut om avlivning ska tas krävs att vargen orsakar fara för liv och hälsa, dvs. alla andra åtgärder har visat sig ineffektiva. Lagen utgår från grundprincipen att samhällets offentliga makt inte tillåter att djur orsakar fara för liv och hälsa.

Varg nära bildningens enheter

När daghemmen och/eller skolorna får information om vargobservationer görs en riskbedömning för utevistelsen. Utevistelse kan undvikas helt men om den ordnas så görs detta under trygga och övervakade former på gårdsplanen. Skolorna och daghemmen har räddnings- och krisplaner som följs vid yttre hot och agerar utgående från dessa.

Oroliga föräldrar kan kontakta daghemspersonalen, läraren, enhetens förman eller skolans rektor.

Vanliga frågor

Fråga: Hur skall jag som kommuninvånare agera om jag ser en varg?

Svar: I de fall där vargar rör sig i bebyggelse (tätort) eller på gårdar skall man alltid ringa nödnumret 112 och berätta om händelsen. Dessa fall hör till polisen och polisen kallar alltid ut en rovdjurskontaktperson som dokumenterar spår- eller övriga observationer. Gränsen för vad som hör till gårdsområde går vid 100 meter från ett hus. En obebodd sommarstuga eller ett obebott hus hör inte till denna kategori.

I fall där vargar rör sig på andra områden än de som nämns i föregående stycke skall observationer anmälas till rovdjurskontaktpersonerna direkt. Kontaktuppgifter till dessa hittas längst ner på sidan.

Fråga: Får jag skrämma en varg som kommer in på gårdsplanen?

Svar: Man får skrämma en varg som kommer in på en gårdsplan. Tänk dock efter hur du skrämmer den, om man äger ett gevär och börjar skjuta skrämselskott kan det tolkas som att man försöker skjuta vargen eller så kan man förorsaka fara för övriga omgivningen, vilket i båda fallen är en straffbar gärning.

Fråga: Får jag skjuta en varg som angriper min boskap?

Svar: Denna fråga är tolkningsbar. Det finns ingen paragraf som ger tillstånd att skjuta en varg som angriper boskap. Däremot finns det i Strafflagens 4:e kapitel beskrivet om ansvarsfrihetsgrunder, dvs situationer där ett straff inte utdöms för ett brott med tanken på de i situationen rådande omständigheterna. Ansvarsfrihetsgrunder är till exempel nödvärn, om en människa angriper, och nödtillstånd en handling som är nödvändig för att avvärja en omedelbar och trängande fara som hotar ett rättsligt skyddat intresse. Ansvarsfrihetsgrunden prövas under undersökningen av en straffbar gärning.

Ifall någon skjuter en varg som attackerar boskap är det ett brott, men med hänvisning till ansvarsfrihetsgrunder kan det beroende på omständigheterna i situationen tolkas som att det inte är en straffbar gärning.

Källa: Informationspaketet är sammanställt utgående från polismyndighetens informationskanaler och viltcentralens anvisningar. 

Kontaktuppgifter:

Vasanejdens jaktvårdsförenings huvudkontaktperson när det gäller vargobservationer och vargfrågor är Christoffer Björnström tel. 050 5711 618.
Övriga kontaktuppgifter hittas via viltcentralens hemsida: Viltcentralen.