”Vi måste komma ner mot ram”

Budgeten låg i fokus då Korsholms kommunstyrelse sammanträdde i måndags (22.10). Det största orosmolnet är bildningsnämndens höga budgetförslag.

Bildningsnämnden i Korsholms totalbudgetförslag för 2019 landar på 40,5 miljoner euro. Det är 2,3 miljoner mer än den budgetram på 38,2 miljoner som kommunfullmäktige godkände i juni 2018.

-          Styrelsen förde en lång och grundlig diskussion om budgeten och när det gäller bildningsnämnden konstaterade man att nämnden måste komma ner mot ram, säger ekonomidirektör Rabbe Eklund.

-          Inga slutgiltiga beslut angående budgeten fattades men styrelsen kräver svar på en del frågor innan nästa möte, säger styrelseordförande Lars Gästgivars.

De frågor man vill ha svar på är varför inte budgetökningen motsvarar verksamhetsstatistiken.

-          Bildningsnämnden och bildningens tjänstemän måste reta ut dessa frågetecken. Styrelsen kan inte fatta beslut på de grunder vi har nu, säger Gästgivars.

Om överskridningen av budgetramarna blir för stor måste åtgärder vidtas.

-          Skattehöjningar kan bli aktuella. Jag tror att vi klarar oss utan dem 2019, men det är omöjligt att sia om det i nuläget då vi inte är klara med uträkningarna, säger Gästgivars.

Kommunstyrelsen återkommer till bildningsnämndens budget vid följande sammanträde (5.11).

Servicenätutredning
Styrelsen hade även en lång diskussion angående servicenätutredningen för förskolor och den småbarnspedagogiska verksamheten.

Styrelsen beslöt att återremittera ärendet till bildningsnämnden för fortsatt beredning så att ett tydligt förslag till principer för kommunens framtida dagvårdsstruktur med tillräckliga ekonomiska totalkalkyler kan föras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

-          Vi ville ha en tydligare och mer heltäckande kostnadskalkyl för det här. Det går inte att besluta om fortsatt verksamhet i ett visst utrymme eller en viss byggnad utan att veta hur länge den skall vara i skick och vad det kostar, säger Gästgivars.

De alternativ som i förslaget gicks igenom sågs inte heller som tillräckliga.

-          Om vi ska ha en heltäckande servicenätutredning så måste den innefatta hela nätet av daghem i kommunen, inte bara Kvevlaxområdet, konstaterade förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada.