Var med och påverka skärgårdens framtid

Bästa skärgårdsinvånare, -vänner och -turister samt tillfälliga skärgårdsbesökare!

Jag har glädjen att önska dig välkommen att medverka i utvecklingen av skärgården!

Skärgårdsdelegationen har inlett arbetet med att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Programmet skapar riktlinjer för skärgårdsutvecklingen under de kommande åren. De som bor i skärgården, tillbringar tid där och arbetar med skärgårdsfrågor har den bästa uppfattningen om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården. Vi i skärgårdsdelegationen vill höra vilka åtgärder det behövs för att göra vardagen smidig i skärgården med tanke på såväl permanentboendet som fritidsboendet.

Skärgården är en unik plats för boende, arbete och fritid. Skärgårdens potential är stor, oavsett om den hänför sig till företagande, natur eller kultur. Utöver potentialen finns det också utmaningar i skärgårdsområdena och därför försöker vi hitta metoder för att bevara skärgårdens livskraft och öka dess attraktivitet. Skärgården i inlandet är annorlunda än vid havet – båda dessa är värdefulla områden och gör den finländska skärgården enastående även internationellt sett. Det nya skärgårdsprogrammet utarbetas så att det beaktar de olika skärgårdsområdenas särdrag, styrkor och utvecklingsbehov.

Det är fint om du hinner svara på en enkät som öppnas via länken nedan. Svarstiden pågår fram till den 19 januari 2020. I slutet av enkäten har du möjlighet att delta i en utlottning.

Jag och hela skärgårdsdelegationen väntar ivrigt på dina idéer och åsikter om utvecklingen av skärgården! Ett stort tack redan på förhand för de värdefulla svaren.

Sandra Bergqvist
Skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot


Mer information om den elektroniska enkäten och programmets genomförande

Målet med enkäten Skärgårdens röst är att ta reda på vad de som bor och de som tillbringar sin fritid i skärgården och de som känner till skärgårdsfrågor tänker om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården.

Enkäten har att göra med Skärgårdsdelegationens process att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Arbetet fortsätter till våren 2020. Region- och kommunforskningscentret Spatia vid Östra Finlands universitet svarar för programarbetet tillsammans med TK-Eval. 

Vi lottar ut ett presentkort på 100 euro bland dem som svarar på enkäten. Vinnaren får själv välja presentkortet (antingen K-gruppen eller S-gruppen). Utlottningen sker i februari 2020 och vinnaren får presentkortet per post.

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Om du vill delta i utlottningen lämnar du vänligen dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna behandlas inte tillsammans med svaren.

Länk till enkäten: www.tk-eval.fi/saaristo

Svarstiden pågår till den 19 januari 2020.

 

Ytterligare information:
Keimo Sillanpää, specialforskare, TK-Eval, tfn 0500 961 554, keimo.sillanpaa(at)tk-eval.fi
Elina Auri, generalsekreterare, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 074 4900, elina.auri(at)mmm.fi