Styrelsen bordlade sammanslagningsärendet

Kommunförbundets juridiska enhet ansåg i sitt muntliga utlåtande 26.3 och det skriftliga utlåtandet 2.4 att Korsholms kommunfullmäktige kan ta beslut i ärendet utan restriktioner. Kommunförbundet menade att kommunfullmäktige måste få ta ställning till det avtal som förberetts och som varit föremål för folkomröstning.

Efter fullmäktigemötet 2.4 rådde det ändå delade meningar bland de förtroendevalda om fullmäktiges beslut att förkasta samgångsavtalet med Vasa stad.

Korsholms kommun begärde därför ytterligare utlåtanden från experter. Ur de utlåtandena framgick att den juridiska bedömningen om själva beslutets innehåll kan tolkas olika.

Professor Olli Mäenpää och juris licentiat Tanja Mansikka anser att kommunfullmäktiges beslut att förkasta sammanslagningsframställan saknar rättsverkan, då beslutet inte grundats på ett slutligt framlagt förslag om sammanslagningsframställan från kommunstyrelsen enligt kommunstrukturlagen 7 § 2 mom.

Därmed anser Mäenpää att kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2.4.2019 till den del det berör beslutet att förkasta sammanslagningsframställan, tillkommit i oriktig ordning och att fullmäktige har överskridit sina befogenheter.

Medan kommunen väntade på expertutlåtandena valde fullmäktigeledamot Kari Hietamäki (MSK) att föra sammanslagningsärendet till förvaltningsdomstolen under vecka 18.

På grund av de olika tolkningarna av lagen, och det faktum att förvaltningsdomstolen ska utreda lagligheten i beslutet 2.4, valde kommunstyrelsen i Korsholm att bordlägga ärendet.

– Det här har varit en stor process och styrelsen vill nu säkerställa lagligheten. Därför ansåg man att det är bäst att vänta på domstolens utslag, säger förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada.

Beroende på hurudan utgången är i domstolen får kommunstyrelsen anpassa sig och göra nödvändiga åtgärder.

– Även om domstolen anser att beslutet inte följde lagen så kan inte det avtal som låg till grund för beslutet 2.4 godkännas som sådant av fullmäktige. Avtalet och dess bilagor är bland annat bundna till en tidsplan som inte lägre går att genomföra. Det krävs en ny process, en ny beredning och ett nytt avtalsförslag för att en sammanslagning skulle bli aktuell, säger Jakobsson-Pada.

Den sittande kommunstyrelsen håller sitt sista möte 20.5 och 23.5 väljer fullmäktige ny styrelse.